سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی وفاخواه – استادیار
سیدحمیدرضا صادقی – دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری, دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه تربیت مدر

چکیده:

بررسی روابط بین دبی و پارامترهای شیمیایی آب به منظور ارزیابی کیفیت آن در وضع کنونی و پیش بینی تغییرات آن در آینده ضروری است . در این مقاله سعی بر آن بوده است تا با بررسی ایستگاه های سنجش کیفیت آّب موجود در حوزه آبخیز هراز ایستگاه های دارای آمار م ناسب و طولانی مدت انتخاب شود که با بررسی انجام شده ایستگاه های نمارستاق – پنجاب و هراز – کرسنگ دارای آمار مناسب می باشند . سپس ارتباط بین پارامترهای مختلف شیمیایی کیفیت آب شامل هدایت الکتریکی ، مجموع املاح محلول ،نسبت جذب سدیم و سختی کل آب با دبی رودخانه هراز در این ایستگاه ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی در نرمافزار SPSS موردبررسی قرار گیرد و کیفیت آب این رودخانه ها برای شرب و کشاورزی ارزیابی شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در اکثر موارد رابطه بین پارامترهای شیمیایی آب و دبی در حالت لگاریتمی معنی دار بود ه و از نظر کیفیت آب برای شرب ، آب رودخانه هراز در ایستگاه کرسنگ جزء آب های با کیفیت خوب و در رودخانه نمارستاق، ایستگاه پنجاب با کیفیت خوب تا قابل قبول بوده و کیفیت آب این ایستگاه ها از نظر کشاورزی خوب می باشد