سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر پورآقا – کارشناس سیستم مدیریت کیفیت ، سرممیز رسمی IRCA شرکت تعمیرات نیروگاهی ایرا
عباس آذرآسا – نماینده مدیریت ، مدیر دفتر نظارت بر نظام کیفیت ، مدیر آموزش شرکت تعمیر

چکیده:

کـارت امتیازی متوازن ) BSC) و بهبود تطبیقی ) Benchmarking) از موثرترین و مهمترین ابزارهای کسـب و کـار در سالهای اخیر است . BSC در یک سیستم مدیریت استراتژیک در انجام فر آیندهای مهم مدیریتی زیر بکار گرفته میشود :
-١ شفاف و روشن کردن چشم انداز و استراتژیها .
-٢ تسهیل در انتقال و تفهیم استراتژیها بین سطوح مختلف مدیریتی .
-٣ ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملیاتی نمودن برنامه های استراتژیک به برنامه های اجرایی .
-٤ بوجود آوردن یک سیستم اندازه گیری و ارائه بازخوردهای استراتژیک و ارتقای کیفیت یادگیری .
-٥ کالبد شکافی سازمان برای درک نقاط قوت و ضعف ( فرصتهای بهبود ) .
از سـوی دیگر Benchmarking مق ـایسـه و الگـوبرداری یک سازمان از سازمانهای موفق دیگرمی باشد و بـا توجـه بـه رویکـرد Benchmarking کـه یـک فر آیـن د انـدازه گـیری پیوسـته می باشد و در مقایسه فرآیـندهای تجـاری خـود با فر آیندهای قابل مقایسه در سازمان پیشرو برای بدست آوردن اطلاعاتی است که به سازمان کمک خواهد که بهبودها را تعیین و آنها را انجام دهد .
ســـازمانها بـــرای تعییـــن ، پـــیاده ســـازی و بهـــبود چشـــم انـــداز ، اســـتراتژ یها و ماموریـــتها از رویکـــرد اسـتفاده نمـوده و در جهـت تعالـی سـازمانی نسـبت بـه ارتقـاء فرآیـندها ، عملکردها ، Benchmarking محصولات و سایر فعالیتها در مقایسه با سازمانهای موفق اقدام می نمایند . انـواع مخـتلف Benchmarking را مـی تـوان برمبـنای آنچـه مقایسـه مـی شود و موردی که در قبال آن مقایسه صورت می گیرد تعریف نمود : مقــایسـه چـه مواردی ) Benchmarking عملکرد ، فـرآیند ، استــراتـژیـک ) در مقـایسه با چه مواردی . ( داخلی، رقابتی، کارکردی، ژنریک Benchmarking )Benchmarking جهـت اجـرای کارت امتیازی متوازن و تعیین استراتژی ها در سطوح شرکت از رویکرد اسـتفاده شـده کـه ارتـباط Benchmarking بـا اسـتراتژی ها و برنامه ریزی استراتژیک در چهار پرسپکتیو
BSCاز طریق سه جنبه زیر برقرار می گردد :
-١ چه زمینه هایی Benchmark شود .
-٢ شرکت با چه شرکتهای معیاری مقایسه شود .
-٣ براساس نتایج حاصل از بررسی Benchmark چه تغییراتی باید انجام پذیرد .
در پیاده سازی اسـتراتژی سازمانها جـنبه های زیر از اهمیت بسزایی برخودار می باشند :
الـف – جـنـبه HARD سـازمانی ، شــامل توصـیف اســـتراتـژی ) ) STRATEGY MAPS و اجرای آن ( توسط فرآیندها و رویه ها ) و اندازه گیری آنها .
ب – جنــبه SOFT ســازمانی ، شــامل رهــبری ، رشــد و پــرورش ، فرهــنگ و کارگروهــی در تنظــیمات اسـتراتژیک سـازمان بـا دیـد چهـار جانـبه BSC و تعییــن اسـتـراتـژی در سطـوح سـازمـانـی و معیارهای اندازه گیری در BSC از طریق Benchmarking سازمانها میسر می باشد .