مقاله ارتباط ترس از حرکت و شدت درد با ناتواني جسمي در بيماران مبتلا به کمردرد مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط ترس از حرکت و شدت درد با ناتواني جسمي در بيماران مبتلا به کمردرد مزمن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد مزمن
مقاله ترس از حرکت
مقاله شدت درد
مقاله ناتواني جسماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارنژاد طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف زاده چابک شاهرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: شواهد روزافزوني وجود دارد که در بيماران مبتلا به کمردرد مزمن، ترس از حرکت مي تواند به اندازه شدت درد ناتوان کننده باشد. اين مطالعه با هدف بررسي رابطه بين ترس از حرکت و شدت درد با ناتواني جسمي در بيماران مبتلا به کمردرد مزمن و تاثير عواملي چون سابقه کمردرد، سن و جنسيت بر اين ارتباط صورت گرفت.
روش بررسي: در اين تحقيق تحليلي و مقطعي،۱۹۴  بيمار با سابقه کمردرد مزمن بيش از ۳ ماه، که در يک دوره چهار ماهه به هفت کلينيک شهر رشت مراجعه کرده بودند، به روش تمام شمار انتخاب و با استفاده از مقياسهاي درجه بندي عددي شدت درد، ناتواني جسماني رولند و موريس، ترس ازحرکت تمپا و پرسشنامه مشخصات جمعيت شناختي، اطلاعات لازم از آنها اخذ و با محاسبه ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره، تحت تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ارتباط معناداري بين ناتواني با ترس از حرکت، شدت درد و سن (P<0.001) و همچنين مدت ابتلا به کمردرد (P=0.036) وجود داشت که البته اين روابط بين زنان و مردان متفاوت نبود. در مدل رگرسيون چند متغيره اجرا شده، ترس از حرکت و شدت درد، پيش بيني کننده هايي قوي براي ناتواني بوده و تفاوتي بين آنها يافت نشد. سپس مدل پيش بيني با افزودن متغيرهاي سن، جنسيت و مدت ابتلا انجام شد که ترس از حرکت و شدت درد در پيش بيني ناتواني برتر از ساير متغيرها بودند. در ميان ويژگيهاي جمعيت شناختي تنها سن داراي ضريب بتاي معناداري در پيش بيني ناتواني جسمي بود (P=0.002).
نتيجه گيري: ترس از حرکت، شدت درد و سن از عوامل مهم و موثر بر ميزان ناتواني ادراک شده در افراد مبتلا به کمردرد مزمن هستند. بنابراين جهت به حداقل رساندن ناتواني، علاوه بر کاهش شدت درد، مي توان به بيماران دچار ترس از حرکت، روش هاي درماني را که بر کاهش اين ترس تمرکز دارند پيشنهاد کرد.