مقاله ارتباط تغييرات سطح سرمي لپتين با پروفايل ليپيد و شاخص هاي تن سنجي در زنان با درجات مختلف چاقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط تغييرات سطح سرمي لپتين با پروفايل ليپيد و شاخص هاي تن سنجي در زنان با درجات مختلف چاقي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتين
مقاله چاقي
مقاله شاخص هاي تن سنجي
مقاله پروفايل ليپيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي نصرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ملکي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده قربان
جناب آقای / سرکار خانم: ممقاني فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسن مقدم محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: لپتين پپتيدي با وزن ملکولي ۱۶ كيلودالتون است که با شاخص هاي آديپوسيتي همبستگي قوي دارد. اما تاثير آن بر روي پروفايل ليپيدي در انسان بحث برانگيز مي باشد. بدين جهت، مطالعه اي با هدف ارتباط تغييرات سطح سرمي لپتين با پروفايل ليپيد و شاخص هاي تن سنجي در زنان نرمال و با درجات مختلف چاقي انجام گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت مقطعي توصيفي بر روي ۱۴۹ زن سالم و غير ديابتيک به ترتيب شامل ۳۳ زن در گروه نرمال با BMI<24.9 kg.m2 و ۱۱۶ زن در گروه اضافه وزن و درجات مختلف چاقي با BMI<25 kg.m2 در محدوده سني ۱۵ تا ۴۹ سال انجام گرفت. سطوح سرمي لپتين، گلوکز ناشتا و پروفايل ليپيدي (توتال کلسترول، تري گليسيريد و HDL کلسترول) به ترتيب با روش هاي ايمنواسي با حساسيت بالا، گلوکز اكسيداز و آنزيماتيک اندازه گيري شدند.
يافته ها: ميانگين سطوح سرمي لپتين در زنان نرمال، اضافه وزن، چاق درجه ۱، چاق درجه ۲ و چاق درجه ۳ به ترتيب (۳۴/۱۵، ۷۸/۳۲، ۱۳/۴۲، ۲۲/۴۳ و ۲۳/۴۵ نانو گرم بر ميلي ليتر) بود. اختلاف ميانگين لپتين سرم، پارامتر هاي پروفايل ليپيدي و تن سنجي بين گروه هاي مورد مطالعه از نظر آماري معني دار بود (P<0.001) سطح سرمي لپتين همبستگي قوي و معني داري با BMI داشت (P<0.05 و r=0.623) ميزان لپتين همبستگي مثبت و معني داري با غلظت گلوکز ناشتا (r=0.297) و پروفايل ليپيدي [توتال کلسترول(r=0.347 TC ، تري گليسيريد (r=0.248 TG و -LDL کلسترول [(r=0.367 نشان داد (P<0.05) در حالي که همبستگي آن با غلظت سرمي HDL-C منفي و معني دار بود ( P<0.05وr=0.320 ).
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه نشان داد که، سطوح سرمي لپتين همبستگي مثبت و قوي با شاخص هاي آديپوسيتي و پروفايل ليپيدي داشته، ميزان آن به طور معني داري با درجات چاقي افزايش يافت .