مقاله ارتباط تغييرات هورمون كورتيزول و متابوليت هاي پلاسما در دوندگان مرد جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم زيستي ورزشي (حركت) از صفحه ۳۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط تغييرات هورمون كورتيزول و متابوليت هاي پلاسما در دوندگان مرد جوان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كورتيزول سرم
مقاله اسيد لاكتيك
مقاله كراتينين
مقاله آزمون بالك
مقاله دوندگان جوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترتيبيان بختيار
جناب آقای / سرکار خانم: نوري هيرش
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر، بررسي ارتباط تغييرات هورمون كورتيزول و متابوليت هاي پلاسما در دوندگان مرد جوان است. به اين منظور ۱۶ دونده مرد جوان داوطلب با ميانگين سني ۲±۲۱٫۸ سال، قد ۱۷۵±۵٫۲۶ سانتيمتر، وزن ۲٫۲۱±۶۴٫۱۷ كيلوگرم در اين تحقيق شركت كردند. به منظور بررسي تغييرات كورتيزول و متابوليت هاي پلاسما، آزمودني هاي تحقيق در آزمون هوازي بالك شركت كردند. نمونه هاي خوني، قبل و بلافاصله و ۳ ساعت پس از اتمام آزمون ورزشي جمع آوري شد. براي تجزيه و تحليل آماري از تحليل واريانس يكطرفه با اندازه گيري هاي مكرر و آزمون تعقيبي توكي و ضريب همبستگي پيرسون در سطح معني داري P<0.05 استفاده شد. نتايج پژوهش افزايش معني داري را در غلظت هاي كورتيزول، اسيد لاكتيك و كراتينين پلاسما نشان داد (P=0.001). هم چنين بين كورتيزول و اسيد لاكتيك سرم بلافاصله پس از فعاليت بدني شديد ارتباط مثبت معني داري مشاهده شد (P=0.001 و r=0.62). در حالي كه چنين ارتباط معني داري بين كورتيزول و اسيد لاكتيك سرم پس از ۳ ساعت از فعاليت ورزشي وجود نداشت (P>0.005). به علاوه هيچ ارتباط معني داري بين كورتيزول و كراتينين سرم، بلافاصله و ۳ ساعت پس از فعاليت ورزشي مشاهده نشد (P=0.005). در مجموع، يافته هاي تحقيق حاضر نشان داد كه افزايش كورتيزول و متابوليت هاي پلاسما شايد ناشي از شدت فعاليت بدني و هم چنين وجود ارتباط مثبت معني دار بين تغييرات هورمون كورتيزول و اسيدلاكتيك سرم متعاقب آزمون ميداني بالك، نشان دهنده كارايي مطلوب اين آزمون در ايجاد تغييرات سوخت و ساز و اهميت بررسي هورمون كورتيزول و متابوليت هاي پلاسما در دوندگان جوان است.