مقاله ارتباط تغييرات وزن با بروز سندرم متابوليک و اجزاي تشکيل دهنده آن بر اساس تعريف هاي دور کمر ايراني و NHLBI: مطالعه قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۱۱۶ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط تغييرات وزن با بروز سندرم متابوليک و اجزاي تشکيل دهنده آن بر اساس تعريف هاي دور کمر ايراني و NHLBI: مطالعه قند و ليپيد تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابوليک
مقاله دور کمر ايراني
مقاله تغييرات وزن
مقاله بروز
مقاله فشار خون بالا
مقاله ديس ليپيدمي
مقاله چاقي شکمي
مقاله عدم تحمل گلوکز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گوهريان اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: حدائق فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم متابوليک مجموعه اي از عوامل خطرساز بيماري هاي غيرواگير شامل افزايش گلوکز سرم، ديس ليپيدمي، چاقي شکمي و افزايش فشارخون، همراه با وضعيت هاي التهابي و افزايش انعقاد پذيري مي باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير تغييرات وزن بر بروز سندرم متابوليک با معيارهاي بين المللي و معيار چاقي شکمي ايراني انجام شد.
موا د و روش ها: اين مطالعه از نوع هم گروهي آينده نگر، جمعيت مورد مطالعه شامل همه افراد بالاي ۲۰ سال شرکت کننده در مراحل اول و دوم مطالعه قند و ليپيد تهران (TLGS) مشروط بر، فقدان سندرم متابوليک بر اساس معيارهاي دور کمر ايراني و (NHLBI) (National Heart, Lung and Blood Institute) بودند. معيار دور کمر ايراني برابر ۹۴٫۵ سانتي متر براي هر دو جنس در تعريف بر اساس پيامد، ۸۹ سانتي متر براي مردان و ۹۱ سانتي متر براي زنان در تعريف مقطعي به کار گرفته شد. اطلاعات افراد از طريق مصاحبه، مشاهده، معاينه، تکميل پرسشنامه و انجام آزمايش ها جمع آوري شد، سپس خطر نسبي (RR) با حدود اطمينان(CI) %95 براي بروز سندرم متابوليک و نيز اجزاي تشکيل دهنده آن، با استفاده از آزمون آماري رگرسيون لجستيک بر اساس هر يک از پنجک هاي تغيير وزن، بعد از تعديل متغيرهاي زمينه اي در يک دوره ۳٫۱ ساله برآورد شد.
يافته ها: بروز تعديل شده براي سن سندرم متابوليک طي دوره ۳٫۱ ساله، بر اساس معيار دور کمر ايراني-پيامد %۲۰٫۶ (مردان %۲۶، زنان %۲۰٫۹)، دور کمر ايراني-مقطعي %۲۶٫۲ (مردان %۳۴٫۴، زنان %۲۶٫۱) و %۲۳٫۷ NHLBI (مردان %۲۴٫۴، زنان %۲۹٫۴) برآورد شد. کاهش حداقل %۱٫۳ وزن اوليه در زنان بر اساس معيارهاي دور کمر ايراني و NHLBI اثر محافظتي به دنبال داشت. از سوي ديگر، افزايش حداقل %۱٫۴ وزن اوليه در مردان بر اساس هر سه معيار، باعث افزايش خطر نسبي بروز سندرم متابوليک شد. افزايش حداقل %۱٫۳ وزن اوليه در زنان بر اساس معيارهاي دور کمر ايراني-مقطعي و NHLBI و حداقل ۴% وزن اوليه بر اساس معيار دور کمر ايراني-پيامد باعث افزايش خطر نسبي بروز سندرم متابوليک در آنان شد.
نتيجه گيري: با توجه به تاثير محافظتي کاهش وزن حتي به مقدار جزيي (حداقل %۱٫۳ براي مردان و %۲٫۵ براي زنان) در بروز سندرم متابوليک و نيز چاقي شکمي، اجراي برنامه هاي تشويقي و آموزشي براي کاهش وزن در افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقي توصيه مي شود.