مقاله ارتباط تماس با داروهاي شيمي درماني با اختلالات قاعدگي در کارکنان پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نشريه دانشكده پرستاري و مامايي از صفحه ۳۸ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط تماس با داروهاي شيمي درماني با اختلالات قاعدگي در کارکنان پرستاري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات قاعدگي
مقاله تماس شغلي با داروهاي ضدنئوپلاسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پاسيار نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: دهباشي صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تماس شغلي با داروهاي ضد سرطان به عنوان يک عامل خطرزاي بالقوه بر سلامتي افراد مطرح مي باشد تماس با اين دارو ها ممکن است منجر به اختلالات قاعدگي شود و مطالعات متعددي اثرات تماس طولاني مدت با اين داروها بر کارکنان را مورد بررسي قرار داده اند. پرستاران آنکولوژي دخيل در امر آماده سازي و تجويز داروهاي شيمي درماني مي توانند در معرض خطر عوارض قرار گيرند
هدف: هدف از اين مطالعه مقايسه ميزان اختلالات قاعدگي در ميان کارکنان پرستاري در تماس با داروهاي شيمي درماني و کارکنان بدون تماس با اين داروها در بيمارستان نمازي شيراز مي باشد. واحدهاي مورد مطالعه مشتمل بر کليه کارکنان پرستاري شاغل در بخش هاي شيمي درماني، هماتولوژي اطفال، سه شرقي و پيوند مغز استخوان در گروه مورد و کارکنان پرستاري بخش هاي داخلي عمومي، داخلي زنان و مردان و سه غربي در گروه شاهد (جمعا ۹۴ نفر) مي باشد. ابزار گردآوري داده ها شامل ۱) پرسشنامه مشتمل بر ۴ قسمت: قسمت اول شامل ۶ پرسش در زمينه مشخصات دموگرافيک واحدهاي مورد مطالعه، قسمت دوم شامل دو سوال در زمينه مشکلات قبلي پزشکي (بيماري هاي قبلي)، قسمت سوم شامل سوالاتي در رابطه با اختلالات سيکل قاعدگي مشتمل بر طولاني و کوتاهي سيکل قاعدگي، کاهش و افزايش ميزان خونريزي طي قاعدگي در مقايسه با گذشته و قسمت چهارم در مورد تماس کارکنان با داروهاي ضدنئوپلاسم، استفاده از وسايل حفاظتي در مواجهه با اين داروها و متابوليت هاي آن در بدن بيمار تحت شيمي درماني بود ۲) گزارش سونوگرافي لگن و ۳) نتيجه آزمايشات هورموني مي باشد. اعتبار محتواي پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و پايايي به روش آزمون مجدد تعيين شد. پس از جمع آوري اطلاعات تجزيه و تحليل داده ها صورت گرفت.
يافته ها: بر پايه يافته هاي حاصل از اين مطالعه ۶۱٫۱ درصد کارکنان پرستاري بخش هاي آنکولوژي در معرض تماس با داروهاي شيمي درماني در مقايسه با ۵۳٫۳ درصد کارکنان پرستاري بخش هاي غيرانکولوژي (داخلي) از اختلالات قاعدگي رنج مي بردند. ميانگين هورمون هاي TSH،FSH و LH در کارکنان بخش هاي انکولوژي بيشتر و ميانگين هورمون پرولاکتين کمتر از کارکنان بخش هاي غيرانکولوژي بود. اکثريت کارکنان در معرض داروهاي ضد نئوپلاسم يا متابوليت هاي آنها (در ترشحات بدن بيماران تحت شيمي درماني) در ۶ ماه اخير از اختلالات قاعدگي رنج مي بردند ارتباط معني داري بين اختلالات قاعدگي و استفاده از وسايل حفاظتي مشاهده نگرديد.
بحث و نتيجه گيري: به دليل اثرات بالقوه تماس عوامل شيمي درماني با سيستم توليد مثل، کارکنان بکارگيرنده اين داروها بايستي از وسايل حفاظتي در دسترس جهت پيشگيري از خطر ناباروري و اختلالات قاعدگي استفاده نمايند.