مقاله ارتباط تناوب دعا با سلامت معنوي در بيماران تحت همودياليز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۵۱۴ تا ۵۲۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط تناوب دعا با سلامت معنوي در بيماران تحت همودياليز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دعا
مقاله سلامت معنوي
مقاله همودياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: نظري رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده گلبهار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فقدان سلامت معنوي زمينه ساز بسياري از مشکلات رواني، عوارض جسمي و اجتماعي خصوصا در بيماري هاي مزمن خواهد بود. معنويت به همراه نيروهاي مذهبي مثل دعا، نقش مهمي را در قبول بيماري ها ايفا مي کنند. لذا اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط تناوب دعا با سلامت معنوي بيماران همودياليزي انجام گرفت.
روش کار: در اين پژوهش توصيفي تحليلي ۲۴۵ بيمار که جهت انجام همودياليز در سال ۱۳۸۸ به بيمارستان هاي استان گلستان مراجعه نموده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات از طريق پرسش نامه تناوب دعاي مراويگليا و سلامت معنوي پولوتزين و اليسون جمع آوري شد. داده ها در نرم افزار آماري SPSS نسخه ۱۶ توسط آمار توصيفي و آمار استنباطي (کروسكال واليس، ضريب همبستگي اسپيرمن و آناليز واريانس و آزمون تعقيبي توكي) تحليل گرديدند.
يافته ها: ميزان تناوب دعا در ۹۸ درصد آزمودني ها در سطح بالا گزارش گرديد. اکثر بيماران دعا را در ابعاد نگرش (۷۸%)، تجربه دعا (۸۱%) و آداب دعا (۹۸%) در سطح بالايي بيان داشتند. سلامت معنوي ۷۲ درصد بيماران در سطح بالا بود. هم چنين بين تناوب دعا با سلامت معنوي، قوميت، سطح تحصيلات و شغل ارتباط معني داري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: بيماران همودياليزي که تناوب دعاي بيشتري داشتند از سلامت معنوي بالاتري برخوردار بودند. لذا با توجه به فرهنگ غالب مذهبي در جامعه ايراني، توجه به بعد معنوي و مذهبي بيماران ضروري به نظر مي رسد.