مقاله ارتباط تنوع غذايي با چاقي و چاقي شکمي در ميان دانشجويان دختر اصفهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط تنوع غذايي با چاقي و چاقي شکمي در ميان دانشجويان دختر اصفهاني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امتياز تنوع غذايي
مقاله تنوع غذايي
مقاله چاقي
مقاله چاقي شکمي
مقاله اضافه وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: زري باف فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت دوست فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تنوع غذايي يكي از شاخص هاي نشان دهنده وضعيت كل رژيم غذايي دريافتي است. اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط بين امتياز تنوع غذاييDDS (dietary diversity score) ، چاقي و چاقي شکمي در ميان دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان انجام شد.
افراد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي ۲۸۹ دانشجوي سالم دختر ۱۸ تا ۲۸ ساله که نماينده  دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بودند، به طور تصادفي انتخاب شدند. دريافت  غذايي معمول افراد با استفاده از يک پرسشنامه بسامد خوراک معتبر (validated) ارزيابي شد. DDS بر اساس امتيازدهي به ۵ گروه غذايي محاسبه شد. وزن، قد و دور کمر بر اساس روش هاي استاندارد اندازه گيري شد. افراد بر اساس محدوده هاي چارك هاي امتياز تنوع رژيمي  تقسيم بندي شدند.
يافته ها : ميانگين  (± انحراف معيار) نمايه  توده بدن و دور کمر به ترتيب ۲۵/۹±۵/۱ kg/m2 و ۸۵/۵±۱۴ cm بود. ميانگين (± انحراف معيار) امتياز تنوع غذايي ۱۲/۱±۷۸/۶ بود. احتمال وجود چاقي با افزايش چارك هاي DDS کاهش يافت (نسبت شانس بين چارک ها: ۰۰/۱، ۳۹/۰، ۳۰/۰، ۲۰/۰، ۰۴/۰>P). همين روند براي چاقي شکمي نيز مشاهده شدمشاهده شد (۰۰/۱، ۵۳/۰، ۳۵/۰، ۲۰/۰، ۰۳/۰>P). افرادي كه در پايين ترين چارك DDS قرار داشتند، بيش از ديگران در معرض خطر اضافه وزن بودند.
نتيجه گيري: ارتباط معکوسي بين DDS با چاقي و چاقي شکمي  در دانشجويان دختر اصفهاني مشاهده شد. مطالعات آينده نگر بيشتري براي اثبات اين يافته ها لازم است.