مقاله ارتباط توانايي حرکتي اندام فوقاني مبتلا با استقلال در فعاليت هاي روزمره زندگي بيماران سکته مغزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۲۳۶ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط توانايي حرکتي اندام فوقاني مبتلا با استقلال در فعاليت هاي روزمره زندگي بيماران سکته مغزي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته مغزي
مقاله فعاليت هاي روزمره
مقاله اندام فوقاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرفهيمي ملاحت
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده رهبر ثريا
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کارکرد حرکتي اندام هاي فوقاني در اجراي مستقل فـعاليت هاي روزمره زندگي داراي اهميت به سزايي مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط توانايي حرکتي اندام فوقاني مبتلا با استقلال در فعاليت هاي روزمره زندگي بيماران سکته مغزي شهر تهران در مدت زمان بين ۶-۲۴ ماه پس از بروز سکته مغزي بود.
مواد و روش ها: روش اين مطالعه غيرتجربي و مقطعي است. از بين مراجعه کنندگان به بخش هاي کاردرماني شهر تهران، ۴۵ بيمار سکته مغزي واجد شرايط پژوهش به روش نمونه گيري تصادفي ساده مورد بررسي قرار گرفتند. حرکت اندام فوقاني مبتلا توسط شاخص فوگل ماير، وضعيت اجراي فعاليت هاي پايه روزمره زندگي با شاخص بارتل و فعاليت هاي کارساز روزمره زندگي (Instrumental activities daily of living) ارزيابي شد.
يافته ها: بين حرکت اندام فوقاني با استقلال در فعاليت هاي پايه ( r=0.565وP<0.001 ) و کارساز ( r=0.431وP<0.003 ) روزمره زندگي هم بستگي معني دار بود. از نظر توانايي حرکت جداگانه مفاصل، حرکت مفصل شانه و آرنج با استقلال در فعاليت هاي پايه و کارساز روزمره زندگي ارتباط معني دار بود، اما حرکات دست تنها با فعاليت هاي پايه روزمره زندگي هم بستگي داشت.
نتيجه گيري: پژوهش حاضر هم بستگي متوسط بين کارکرد حرکتي اندام فوقاني مبتلا با استقلال در فعاليت هاي روزمره زندگي را نشان داد. از آنجايي که براي کسب استقلال در فعاليت هاي معمول روزانه، توانايي کاملا طبيعي کارکرد حرکتي اندام فوقاني مبتلا چندان ضروري نمي باشد، بررسي عوامل ديگر ضرورت دارد.