مقاله ارتباط توكل به خدا و ساير رهيافتهاي مقابله اي با اضطراب در دانش آموزان دختر دوره متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۵۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط توكل به خدا و ساير رهيافتهاي مقابله اي با اضطراب در دانش آموزان دختر دوره متوسطه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توكل به خدا
مقاله رهيافتهاي مقابله اي
مقاله اضطراب
مقاله دانش آموزان دختر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجاديان ايلناز
جناب آقای / سرکار خانم: اكرمي ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين توكل به خدا و ساير رهيافتهاي مقابله اي با اضطراب است. جامعه آماري اين پژوهش را كليـه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان تشكيل مي دهند. در اين پژوهش كه از نوع پس رويدادي (همبستگي ـ علّي) است، ۶۰ دانش آموز به روش تصادفي خوشه اي از بين نواحي ۲ و ۳ آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه رهيافت در پيشامدها و رخدادهاي زندگي غباري (۱۳۷۹) و پرسشنامه خودسنجي اضطراب اشپيلبرگر (۱۹۷۱) بود. داده هاي به دست آمده با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد كه رابطه معناداري بين چند رهيافت مقابله اي به ويژه در بعد حالات با اضطراب وجود دارد، ولي رابطه معناداري بين رهيافت توكلي با اضطراب در سطح (P<0.01) مشاهده نگرديد. همچنين يافته هاي آزمون تحليل واريانس يكراهه نشان داد كه بين محورهاي اقدامي و محورهاي حالاتي در دانش آموزان در سطح (P<0.01) تفاوت معنادار آماري وجود دارد.