سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – ا ستادیار دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا شجاعی – دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرسایش خاک و تولید رسوب یکی از موانع مهم برای دستیابی به توسعه کشاورزی ومنابع طبیعی بوده و عوامل زیادی بر آن موثر است. از جمله عوامل موثر بر آنها خصوصیات مربوط به بارش می باشد. در این تحقیق جهت بررسی ارتباط بین تغییرات شاخص فورنیه با رسوب سالانه در حوزه آبخیز مندریجان سد زایندهرود با مساحت ۲۳۰۰۰ هکتار، از آمار بارندگی ایستگاه کلیماتولوژی چادگان و رسوب ایستگاه هیدرومتری مندریجان طی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۱ استفاده شده است. طی تحقیق حاضر ارتباط بین تغییرات رسوب و شاخص فورنیه طی دوره بررسی با استفاده از روابط رگرسیونی بررسی و نتایج به دست آمده بر عدم ارتباط معنی دار آنها با یکدیگر دلالت دارد