سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
افشین صفرنیا – آموزش وپرورش

چکیده:
پژوهش حاضرتحقیقی مقدماتی،پس نگر وعلی مقایسه ای درباره نقش عامل شخصیتی دربیماری سرطان میباشد.دراین تحقیق خصوصیات شخصیتی معینی بوسیله پرسشنامه دربیماران مبتلا به سرطان سنجیده شده است.وهدفهای زیردرنظرگرفته شده است:الف:پی بردن به عوامل مؤثردرسرطان وشناخت آن. ب:شناخت وفهم میزان تأثیرعاملهای شخصیتی درسرطان ورشدآن. ج:پی بردن به رابطه بین تیپ های شخصیتی وسرطان. د:ایجاد زمینه وسیع تربرای محققان وکمک به افرادبیمار و سالم دراین حوزه. وفرضیات زیر در نظرگرفته شده است:نخست:بیماران مبتلا به سرطان بیش ازبیماران مبتلا به ناراحتی های قلبی کرونرقلبی از سنخ شخصیتی c برخوردارند. دوم:بیماران مبتلا به سرطان بیش ازافراد سالم غیربیمار ازسنخ – شخصیتی c برخوردارند.جامعه آماری از سه گروه بیماران سرطانی،کرونری وافرادسالم به گونه مساوی تشکیل یافته است.دربخش نمونه گیری به دلیل اینکه همه افراد سرطانی وکرونری دردسترس نبودندبه روش تصادفی ودردسترس بودن انجام شد.ازتست سنجش شخصیتی c آیزنگ برای جمع آوری داده ها استفاده گردیده است.این تست به هرکدام ازگروه ها داده شد.وبرای تحلیل نتایج،فرمول T مستقل بکاربرده شده است.دراین تحقیق هر دوفرضیه رد می شوندواین دلیل معنی داربودن نتایج داردکه یکی علت دیگری میباشد.به عنوان نمونه تیپ شخصیتی Cباسرطان رابطه ای نزدیک دارد.پیشنهاد می گردد که در تحقیقات بعدی ازآزمونهایی که باجامعه ایران همخوان بوده وتأثیرات فرهنگی واجتماعی را لحاظ نماید،استفاده گردد.ودرکناردرمان پزشکی،روان درمانی نیزبه عنوان درمان اجباری توسط پزشک معالج تجویز گردد.