سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا پرهیزگار – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی؛ دانشگاه تربیت مدرس
ماشااله خامه چیان – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی؛ دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی؛ دانشگاه تربیت مدرس
نوذر سامانی – استاد گروه هیدروژئولوژی؛ دانشگاه شیراز

چکیده:

در غرب شهر شیراز به منظور ذخیرهسازی و استفاده از آب رودخانه خشک جهت مصارف کشاورزی، ایجاد شهرک توریستی به منظور جذب توریست، همچنین جلوگیری و کنترل خطر سیلاب زمستانه در شهر شیراز، سد مخزنی خاکی تنگ سرخ احداث میگردد . حضور سنگهای انحلالپذیر ژیپسی سازند گچساران در سطح و اعماق ساختگاه این سد، با ریسک نشستپذیری و فرار آب قابل ملاحظه و موقعیت سد از نظر خطر ایجاد سیل برای شهر، لزوم مطالعه هر چه دقیق – تر وضعیت کارستزائی در این سنگها را ایجاب مینماید . در این راستا، برای تحلیل نحوهگسترش کارست و میزان سرعت انحلالپذیری در ژیپسهای محل طرح، منطقه ساختگاه سد به ۳ زون مجزا تقسیمبندی گردید . با اتکا به نتایج حاصل از میکروگراویته هر زون، گمانه یا گمانههایی به عنوان شاخص گمانههای موجود در آن انتخاب شد . سپس از محل فروچالهها، و از اعماق با بهرهگیری از نتایج آزمون لوژان، شاخص کیفی مغزه حفاری و اعماق وقوع افت راد نمونههایی برداشت و با انتخاب ۴ نمونه مغزه برای هر زون و سوراخ کردن مرکز آنها در امتداد طولی با دو اندازه مختلف، در آزمون سیرکولاسیون تحت آزمایش واقع شدند . در نهایت ثابت سرعت انحلال متوسط نمونهها (Kav) تعیین و نحوه گسترش کارست در زون مربوطه و به طور کلی در کل ساختگاه، مورد تحلیل و ارزیابی واقع گردید