سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر امیری – کارشناس ارشد پترولوی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
قاسم اسدیان – کارشناس ارشد مرتع و آبخیز عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

از آنجایی که مارن ها نسبت به فرسایش بسیار حساس بوده و سالیانه هزاران تن رسوب ریزدانه و رس را راهی مخازن سدها و محل پخش سیلاب در ایستگاه های تغذیه مصنوعی مینماید و هزینه های پالایش آب شرب و پیش پالایی آب تغذیه مصنوعی را به شدت افزایش می دهد. لذا بررسی مارن ها از ابعاد مختلف برای کارشناسان محققان حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش سعی شده است تا ارتباط حدود اتربرگ و بافت میزان فرسایش پذیری مارن های استان همدان بررسی گردد. به همین منظور از۴۱ نقطه در سه منطقه مارنی، ۴۹ نمونه اخذ و برای تعیین مقادیر متغیرهای مورد نظر به آزمایشگاه ارسال گردید. همچنین توسط دستگاه بارنساز کامفورست در ۴۱ نقطه فوق الذکر آزمایش باران مصنوعی انجام و ۴۱ نمونه رواناب و رسوب تهیه و در آزمایشگاه با روشهای ساده مقدار رواناب و بار رسوبی اندازه گیری و محاسبه گردید و در نهایت مقادیر ۱۲ متغیر تعیین گردید. سپس همه ی داده ها توسط تست کولموگروف-اسمیزنوف بررسی و متغیرهای غیرنرمال با لگاریتم گیری نرمال گردید و آنگاه توسط آزمون های همبستگی، رگرسیون دو متغیره و چند متغیره مرد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنها ۶ متغیر با میزان بار رسوبی رابطه معنی دار و خطی نشان می دهد که نشانه خمیری، درصد رس و نسبت رس به ترتیب مهمترین متغیرها برای ارزیابی میزان فرسایش در مارن های منطقه محسوب می شوند.