مقاله ارتباط حمايت اجتماعي درک شده از سوي منابع حمايتي مختلف و اندازه شبکه اجتماعي با کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۸ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط حمايت اجتماعي درک شده از سوي منابع حمايتي مختلف و اندازه شبکه اجتماعي با کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله حمايت اجتماعي درک شده
مقاله منابع حمايتي
مقاله اندازه شبکه اجتماعي
مقاله بيماران مبتلا به سرطان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: سلحشوريان فرد آسيه
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان مشكلات فراواني در کليه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي ايجاد مي كند و باعث و افزايش نيازهاي حمايتي افراد مي گردد. با توجه به افزايش روز افزون تعداد اين بيماران، فراواني درمان ها و هزينه هاي بهداشتي اين گروه، تلاش براي ارتقا ‌كيفيت زندگي و محيط اجتماعي آن ها مهم به نظر مي رسد. اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط حمايت اجتماعي درک شده از سوي منابع حمايتي مختلف و اندازه شبکه اجتماعي با کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به سرطان انجام گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي – همبستگي است. ۲۲۰ بيمار مبتلا به سرطان بستري در سه بيمارستان فيروزگر، حضرت رسول (ص) و انستيتو کانسر مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) تهران با روش نمونه گيري مستمر انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز با استفاده از پرسشنامه هاي حمايت اجتماعي نورتوس و کيفيت زندگي فرانس و پوروس ويرايش بيماران مبتلا به سرطان جمع آوري و با نرم افزار SPSS ويرايش ۱۳ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از تست هاي کا اسکوئر، ضريب همبستگي اسپيرمن و آناليز رگرسيون خطي چندگانه براي تجزيه و تحليل استفاده شد.
يافته ها: بيش از نيمي از بيماران (۵۶٫۴ درصد) کيفيت زندگي نسبتا مطلوب داشتند و حمايت اجتماعي را در سطح متوسطي از شبکه اجتماعي شان درک کردند، متوسط اندازه شبکه اجتماعي بيماران (۲-۷ نفر) بود. همسران و اعضاي خانواده مهم ترين منابع حمايتي آن ها بودند. کيفيت زندگي با حمايت اجتماعي درک شده (P=0.00، rs=0.415) به خصوص حمايت همسران و اعضاي خانواده و اندازه شبکه اجتماعي (P=0.00، rs=0.245) ارتباط معني دار و مثبتي داشت. همچنين آزمون رگرسيون خطي چندگانه نشان داد، ۳۱٫۶ درصد تغييرات کيفيت زندگي مربوط حمايت اجتماعي درک شده، نوع درمان و وضعيت اقتصادي (R2=0.316) مي باشد.
نتيجه گيري: پرستاران با استفاده از يافته هاي پژوهش حاضر مي توانند در جهت توسعه و تقويت شبکه اجتماعي بيماران براي ارايه هر چه بهتر حمايت و ارتقا کيفيت زندگي بيماران اقدام نمايند. نتايج اين مطالعه فقط %۳۱٫۶ تغييرات کيفيت زندگي را توجيه مي کند، پيشنهاد مي‌شود مطالعات ديگري براي شناخت عوامل تاثيرگذار بر کيفيت زندگي اين بيماران انجام شود.