مقاله ارتباط خستگي و خصومت با سلامت در بيماران دچار بيماري كرونر قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط خستگي و خصومت با سلامت در بيماران دچار بيماري كرونر قلبي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصلب شرائين کرونر
مقاله خستگي
مقاله دشمني
مقاله کيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري ارسلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خستگي و خصومت مي تواند بر سلامت بيماران كرونر قلبي موثر باشد.
هدف: بررسي ارتباط خستگي و خصومت با سلامتي بيماران مبتلا به كرونر قلبي.
مواد و روش ها: ۶۰ بيمار کرونر قلبي از ميان بيماران مراجعه کننده به بيمارستان دكتر حشمت شهر رشت، به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس خستگي چالدر، مقياس خصومت و پرسشنامه وضع بهداشتي استفاده شد. داده هاي تحقيق به روش ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيري تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: خستگي مزمن (۶۴/۰- = r) و خصومت (۲۵/۰- = r) با سلامت بيماران مبتلا به کرونر قلبي رابطه منفي معني دار دارند (p<0/001). نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد که خستگي  جسمي  بهترين پيش بيني کننده  سلامتي بيماران كرونر قلبي نشان مي دهد.
نتيجه گيري: اين نتايج ضمن همسويي با يافته هاي پژوهشي ديگر، اهميت و نقش متغيرهاي خصومت و خستگي  را در  سلامتي بيماران مبتلا به کرونر قلبي نشان مي دهد.