مقاله ارتباط خطاي پيش بيني سود مديريت و اقلام تعهدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۵۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط خطاي پيش بيني سود مديريت و اقلام تعهدي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطاي پيش بيني سود مديريت
مقاله اقلام تعهدي
مقاله افشاي اجباري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليفه سلطاني سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ملانظري مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: پاكدل سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش بيني سود مديريت در ايران نوعي افشاي اجباري به شمار مي رود. ادبيات زيادي در بازار سرمايه بر اهميت اين پيش بيني تاکيد مي كند. پيش بيني سود هر سهم، تاثيراتي دارد که تغييرات قيمت سهام و واکنش مستقيم بازار سرمايه را در پي دارد. اقلام تعهدي نيز بيانگر جنبه اي کليدي از گزارشگري الزامي است. اساسا محيطي که شرکتها در آن فعاليت مي کنند به علت تغييرات تجاري همواره با بي ثباتي همراه است و به همين سبب مديران از دورنماي تجاري شرکت ارزيابي درستي ندارند و از اين رو نيز خطاهاي عادي در افشاي آنها اجتناب ناپذير است.
هدف اين پژوهش بررسي رابطه خطاي پيش بيني  سود سال آينده با اقلام تعهدي سال جاري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني ۱۳۸۷-۱۳۸۴، است. در آزمون فرضيه هاي پژوهش از تحليل پانلي و تحليل رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد بين خطاي پيش بيني سود مديريت و اقلام تعهدي ارتباط مثبت هست و در شرکتهايي که در محيط تجاري نامطمئن فعاليت مي کنند اين ارتباط مثبت قوي تر است.