مقاله ارتباط خوشبيني و سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در کارکنان بيمارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۴۶ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط خوشبيني و سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در کارکنان بيمارستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوشبيني
مقاله رضايت زناشويي
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني حموله مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف يکي از نهادهاي مهم اجتماعي به لحاظ اهميت، نقش و کارکردهاي مختلف، نهاد خانواده مي باشد که به همين علت به تقويت زندگي زناشويي نيز اهميت داده مي شود. از طرفي عدم توجه به اين نهاد مهم از نظر عاطفي، زمينه را براي مشاجرات خانوادگي آماده مي سازد. لذا هدف مطالعه حاضر تعيين رابطه بين خوشبيني و سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در کارکنان بيمارستان مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع همبستگي مي باشد. جامعه پژوهش آن شامل کليه کارکنان زن متاهل بيمارستان فاطمه زهرا (س) نجف آباد بوده اند و نمونه تحقيق ۸۸ نفر از اين زنان بودند که به روش تصادفي ساده در سال ۱۳۸۷ انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده شامل پرسش نامه هاي مشخصات فردي، خوشبيني، سبک هاي دلبستگي و رضايت زناشويي بود و اطلاعات به وسيله آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: يافته ها نشان داد که خوشبيني و سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي داراي رابطه معني دار بوده است. در اين خصوص ضريب همبستگي پيرسون بين خوشبيني، سبک دلبستگي ايمن و سبک دلبستگي ناايمن به ترتيب ۰٫۳۲، ۰٫۳۶ و ۰٫۴۷- به دست آمد که همگي در سطح P<0.001 معني دارند (r=0.581).
بحث و نتيجه گيري: از آنجا که رابطه خوشبيني و سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در اين پژوهش و تحقيقات ديگر به خوبي مشخص شده است، توصيه مي شود که به سلامت رواني کارکنان توجه بيشتري شود تا به طور موثرتري در بيمارستان ها انجام وظيفه نمايند.