مقاله ارتباط دريافت حبوبات با سندرم متابوليک و اجزاي تشکيل دهنده آن در بزرگسالان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۹۴ تا ۶۰۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط دريافت حبوبات با سندرم متابوليک و اجزاي تشکيل دهنده آن در بزرگسالان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حبوبات
مقاله سندرم متابوليک
مقاله بزرگسالان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پورنيازي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: ميرميران پروين
جناب آقای / سرکار خانم: اميري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش هاي اندکي در زمينه ارتباط بين دريافت حبوبات و بيماريهاي مزمن صورت گرفته است. هدف از پژوهش کنوني، بررسي ارتباط بين دريافت حبوبات با سندرم متابوليک و اجزاي تشکيل دهنده آن مي باشد.
مواد و روشها: روش مطالعه مورد-شاهدي بود که در آن ۸۰ فرد مبتلا به سندرم متابوليک، و ۱۶۰ فرد فاقد سندرم متابوليک به ترتيب به عنوان گروههاي مورد و شاهد بررسي شدند. بيماران مبتلا به سندرم متابوليک بر اساس معيار ATP III شناسايي و شاخصهاي بيوشيميايي، تن سنجي و دريافت هاي غذايي تعيين شد. مقدار دريافت حبوبات در هر دو گروه تعيين و دريافت آن در افراد مبتلا به سندرم متابوليک بر مبناي نقطه برش (cut-off point) افراد گروه شاهد چارک بندي شد.
يافته ها: ميانگين سني در هر دو گروه شرکت کننده ۴۱٫۴ سال (۲۵-۵۵ سال) بود. هم چنين ميانگين (±انحراف معيار) دريافت حبوبات در گروه مورد و شاهد به ترتيب ۱۲٫۲± ۱۳۰٫۰و ۱۳٫۶±۱۳۷٫۸ گرم در هفته بود(P<0.005) . شيوع سندرم متابوليک در بالاترين چارک دريافت حبوبات به طور معني داري کمتر از پايين ترين چارک (به ترتيب%۱۶٫۷  و %۴۶٫۷، P<0.005) ديده شد. غلظت تريگليسريد سرم، گلوکز ناشتاي سرم، فشارخون سيستولي در بالاترين چارک دريافت حبوبات به طور معني داري کمتر و غلظت کلسترولHDL- سرم به طور معني داري بيشتر از پايين ترين چارک پس از تعديل اثر متغيرهاي مخدوش کننده بود. نسبت شانس سندرم متابوليک در بالاترين چارک دريافت حبوبات۰٫۲۷  (فاصله اطمينان ۹۵%: ۰٫۰۸ تا ۰٫۹۱) در مقايسه با پايين ترين چارک پس از تعديل اثر متغيرهاي مخدوش کننده بود.
نتيجه گيري: در اين پژوهش ارتباط معکوسي بين دريافت حبوبات با سندرم متابوليک و برخي اجزاي تشکيل دهنده آن مشاهده شد.