مقاله ارتباط دو پلي مورفيسم C677T و A1298C در ژن MTHFR با سندروم سقط مكرر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۸۸ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط دو پلي مورفيسم C677T و A1298C در ژن MTHFR با سندروم سقط مكرر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متيلن تتراهيدروفولات ردوكتاز
مقاله ترومبوفيلي
مقاله سقط خود به خود
مقاله پلي مورفيسم (ژنتيك)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالق پرست امين
جناب آقای / سرکار خانم: مروتي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از فاکتورهاي مطرح در ايجاد ترومبوفيلي در زنان مبتلا به سقط مکرر، پلي مورفيسم هاي A1298C و C677T در ژن MTHFR است. هدف از اين تحقيق، بررسي ارتباط اين دو پلي مورفيسم با سندروم سقط مکرر به عنوان يكي از عوامل خطر ژنتيکي براي اين سندروم بود.
مواد و روش ها: در يك مطالعه مورد شاهدي از ميان مراجعين بيمارستان بقيه اله و مركز ناباروري ابن سينا، ۳۰ زن با سابقه سقط مکرر خود به خود با علت نامشخص به عنوان گروه بيمار و ۱۰ زن بدون سابقه سقط مکرر و داراي حداقل دو باروري موفق، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. دو پلي مورفيسم ژن MTHFR با واکنش زنجيره اي پلي مراز و هضم آنزيمي محصولات PCR با آنزيم هاي اندونوکلئاز محدودالاثر (PCR-RFLP) بررسي شدند. نتايج به دست آمده از تعيين ژنوتيپ هر پلي مورفيسم با نرم افزارSPSS 16 ، دو آزمون c2 و همبستگي اسپيرمن تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بين دو پلي مورفيسم C677T و A1298C ارتباط متقابل وجود داشت. ۱۷ نفر از گروه مورد (۵۶٫۶%) و ۵ نفر از گروه شاهد (۵۰%)، براي پلي مورفيسم C677T هتروزيگوت بودند. فراواني آلل موتانت T در زنان دچار سقط، بيشتر از زنان گروه شاهد بود (۲۸٫۴% در زنان دچار سقط مکرر و ۲۵% در زنان گروه شاهد، .(p<0.05 فراواني پلي مورفيسم A1298C در ميان زنان دچار سقط مکرر و زنان گروه شاهد به ترتيب ۶۳٫۳% و ۵۰% بود.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده در اين پژوهش نشان داد که هيچ کدام از دو پلي مورفيسمMTHFR ، نمي توانند توجيه كننده علت سقط مکرر در زنان مورد بررسي محسوب گردند.