سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل سالاروند – کارشناسی ارشد تکتونیک شرکت ملی نفت خیز
محمدمهدی خطیب – دکتری تکتونیک عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
مرتضی طالبیان – دکتری تکتونیک سازمان زمین شناسی کشور بخش لرزه زمین ساخت

چکیده:

آنالیز آماری ۱۸۶۸ شکستگی توسط دیاگرام های گل سرخی در منطقه شرق ایران نشان دهنده روند غالب شکستگی هاS45E و در کواترنر S17W محاسبه گردید که نشان دهنده چرخش میدان تنش ۳۰ درجه در جهت عقربه های ساعت در کواترنر نسبت به زمان قبل از آن می باشد. نکته مهم دیگر که از دیاگرام های گل سرخی و مورفولوژی گسل ها استنباط می شود این است که اکثر شکستگی های با روند شرقی- غربی که در قبل از کواترنر نیز همچنان فعال می ماند و بیشترین گسل های منطقه در این امتداد قرار دارند، ویژگی های هندسی وریخت زمین ساختی منطقه بیانگر انطباق گسل های کواترنر بر گسل های قدیمی در منطقه بوده که در اثر ادامه فعاتلیت حرکت آنها در کواترنر نیز ادامه یافته است. قطع و جابجایی نهشته های کواترنر، مج شدگی و چین خوردگی این رسوبات در حاشیه گسل ها، نشانه های این واقعیت هستند. تعدادی ازگسله های قبل از کواترنر نیز هستند که ر طی کواترنر هیچ فعالیتی نداشته اند. این گسل های فرعی در بعضی جاها ارتباط ساختاری با گسل اصلی دارند(گسل های همدرد). سازوکار اکثر گسل ها امتداد لغز با مولفه جزئی معکوس است.