سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
افشین صفرنیا – آموزش وپرورش

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی راهبردهای تنظیم هیجان با عاطفه مثبت و منفی و استرس شغلی دردبیران متوسطه مرد و زن در آموزش وپرورش شهرستان سرپلذهاب می باشد.پژوهش حاضر ازنوع توصیفی واز روش همبستگی استفاده گردیده وجامعه مورد بررسی کل دبیران متوسطه پسر ودختر درشهرستان سرپلذهاب را تشکیل می دهند.که ۱۱۱ نفرزن و ۱۴۱ نفرمرد می باشند N=260 .واز نمونه گیری به شیوه طبقه ای وبراساس فرمول کرجسی ومورگان وبا احتساب افت آزمودنی ها شامل ۱۷۱ نفر می باشد. ۹۹ مرد، ۷۹ زن .ابزارهای مورد استفاده شامل الف:پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی،ب:پرسشنامه تنظیم هیجان،ج:مقیاس عاطفه مثبت ومنفی،د:پرسشنامه فشارزاهای کارمندان است.فرضیات نیز شامل: ۱ بین راهبردهای تنظیم – هیجان بازارزیابی شناختی و بازداری هیجان با عاطفه مثبت دبیران رابطه وجود دارد. ۲ بین راهبردهای تنظیم – هیجان بازارزیابی شناختی وبازداری هیجان با عاطفه منفی دبیران رابطه وجود دارد. ۳ بین راهبردهای تنظیم – هیجان بازارزیابی شناختی وبازداری هیجان با استرس شغلی دبیران رابطه وجود دارد.از فرضیات اول ودوم نتیجه گیری می شودکه درمیان دبیران،بین بازارزیابی شناختی با عاطفه مثبت ومنفی وبین بازداری هیجان با عاطفه منفی رابطه معنی داروجود دارد،اما بین بازداری هیجان وعاطفه مثبت رابطه معنی دار وجود ندارد.ازفرضیه سوم نتیجه می گیریم که درمیان دبیران بین بازداری هیجان با نگرانی درمورد وضعیت خود،استرس ناشی ازمحیط کارومشکلات سازمانی وفشارزاهای شغلی رابطه معنی داروجود دارد.اما بین بازرزیابی شناختی با فشارزاهای شغلی وابعادآن وبین بازداری شناختی با سایر ابعاد فشارزاهای شغلی رابطه معنی دار وجود ندارد.