مقاله ارتباط رضايت زناشويي در دوران بارداري با افسردگي پس از زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط رضايت زناشويي در دوران بارداري با افسردگي پس از زايمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي پس از زايمان
مقاله رضايت زناشويي
مقاله بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خديوزاده طلعت
جناب آقای / سرکار خانم: سرگلزايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام وشاني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگي پس از زايمان يک اختلال جدي است که آثار مخربي روي مادر و خانواده او دارد. پيشگيري مناسب، مستلزم شناسايي عوامل مستعدکننده اين اختلال است. از آن جا که اطلاعات کمي در مورد فراواني عوامل مرتبط با اين اختلال در ايران در دسترس است، پژوهش حاضر با هدف تعيين ارتباط رضايت زناشويي در بارداري با افسردگي پس از زايمان انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر، يک مطالعه همبستگي طولي است که بر روي ۱۰۰ خانم باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتي و دو پايگاه وابسته به آن در شهر آستارا در سال ۱۳۸۴ با سن بارداري بين ۴۲–۳۷ هفته، انجام شد. اطلاعات مربوط به رضايت زناشويي در طي بارداري با استفاده از پرسشنامه رضايت زناشويي و اطلاعات مربوط به افسردگي پس از زايمان با استفاده از ابزار افسردگي پس از زايمان ادينبورگ در روز ۱۵ و ۳۰ بعد از زايمان جمع آوري شد. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار آماري  SPSS(نسخه ۱۱٫۵) و با آزمون هاي آماري مجذور کاي، من ويتني، تي مستقل و مدل خطي عمومي تحليل شد.
يافته ها: همبستگي معکوسي بين رضايت زناشويي و افسردگي در ماه آخر حاملگي پس از زايمان وجود داشت. ميانگين نمره رضايت زناشويي در گروه افسرده و غير افسرده تفاوت آماري معني دار نشان داد.
نتيجه گيري: رضايت زناشويي يک عامل مستعدکننده براي افسردگي پس از زايمان است. بررسي رضايت زناشويي و انجام مداخلات مناسب در دوران بارداري براي پيشگيري از افسردگي پس از زايمان پيشنهاد مي شود.