مقاله ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۲۸۵ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي گلستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شغلي
مقاله تعهد سازماني
مقاله پرستار
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحي قنبر
جناب آقای / سرکار خانم: آسايش حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني اناركي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد کارکنان بخش پرستاري به عنوان يکي از مهم ترين منابع انساني بيمارستان ها متاثر از عوامل متعددي از جمله رضايت شغلي است که موجب احساس دلگرمي و تعهد بيشتر و افزايش کيفيت خدمات مي شود. اين مطالعه توصيفي تحليلي به صورت مقطعي و به منظور بررسي رابطه رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران بر روي تعداد ۷۵۰ نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي گلستان در سال ۱۳۸۷ طراحي و اجرا شد.
روش نمونه گيري به صورت سرشماري بوده و براي جمع آوري داده ها از برگه اطلاعات جمعيتي، پرسشنامه رضايت شغلي و پرسشنامه تعهد سازماني استفاده شد. سپس داده ها در محيط نرم افزار آماري SPSS16 با استفاده از آزمون هاي آماري متناسب از جمله ضريب همبستگي اسپيرمن تجزيه و تحليل شد.
نتايج به دست آمده نشان داد شرکت کنندگان در طيف سني بين ۲۲ تا ۵۵ سال (ميانگين ۳۲٫۶±۷٫۴) و اکثرا زن (۷۲٫۷ درصد) و ۷۴ درصد از آنان متاهل بودند که ۳۷٫۷ درصد داراي رضايت شغلي کم و ۲٫۲ درصد داراي رضايت شغلي خيلي بالا بودند. همچنين ۴۹٫۶ درصد از جامعه نمونه با بيشترين فراواني، تعهد سازماني کم و صرفا ۴ درصد تعهد سازماني خيلي زياد داشتند. بين رضايت شغلي و تعهد سازماني، ارتباط معني دار مستقيمي مشاهده شد (P<0.05).
با توجه به رضايت شغلي و تعهد سازماني کم و متوسط پرستاران و ارتباط مستقيمي که بين آنها وجود داشت و از آنجايي که رضايت شغلي بر تعهد کارکنان مي افزايد، از اين رو ضروريست مديران به مولفه هاي موثر بر رضايت شغلي، بيشتر توجه نمايند.