مقاله ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران شاغل در بيمارستان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران شاغل در بيمارستان ها
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شغلي
مقاله تعهد سازماني
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نحرير بتول
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي زارچي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: هنرور حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: تعهد سازماني و رضايت شغلي دو عامل مهم در پيشگويي و درك رفتار سازماني هستند كه بررسي آن به سرپرستان در شناسايي مشكلات بالقوه كمك مي كند. كاركنان سازمان، شاخص سنجش ميزان برتري آن سازمان هستند. اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در پرستاران شاغل در بيمارستان ها انجام شد.
روش ها: در مطالعه اي توصيفي – همبستگي، ۱۳۲ پرستار با مدرك فوق ديپلم به بالا، داراي عضويت رسمي و حداقل سه سال سابقه كار شركت مورد مطالعه قرار گرفتند. گردآوري داده ها با پرسش نامه هاي رضايت شغلي لوتانز و تعهد سازماني آلن و مي ير انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون مجذور كاي و با نرم افزار SPSS 11 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: %۴۳٫۱۷ پرستاران از شغل خود راضي بودند و %۴۰٫۱۷ داراي تعهد سازماني بودند. بين رضايت شغلي و تعهد سازماني ارتباط معني داري وجود داشت (P<0.001). همچنين، تعهد سازماني با متغيرهاي مسكن و وضعيت تاهل ارتباط معني داري داشت؛ اما با متغيرهاي جنسيت، سطح تحصيلات و پست سازماني ارتباط معني داري نداشت. رضايت شغلي نيز با سطح تحصيلات، وضعيت تاهل و جنسيت ارتباط معني داري داشت؛ ولي با ساير متغيرهاي دموگرافيك ارتباط معني داري نداشت.
نتيجه گيري: وجود عواملي كه باعث انگيزش كاركنان مي شود و رفتارهاي تشويقي مدير و سبك رهبري وي مي تواند بر رضايت شغلي و تعهد سازماني موثر باشد.