مقاله ارتباط رفتارهاي مرتبط با شيوه زندگي و اجزاي سندرم متابوليک با خطر وجود کبد چرب غيرالکلي در کودکان و نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط رفتارهاي مرتبط با شيوه زندگي و اجزاي سندرم متابوليک با خطر وجود کبد چرب غيرالکلي در کودکان و نوجوانان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کبد چرب
مقاله شيوه زندگي
مقاله عوامل خطرزا
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تذهيبي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كليشادي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي طهماسبي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: بيهقي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورصفا پريناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شناخت عوامل مرتبط با کبد چرب در کودکان و نوجوانان، به شناخت راهکارهاي مناسب براي پيشگيري از بيماريهاي مزمن کمک مي کند. هدف اين مطالعه بررسي رابطه بين کبد چرب و شاخص هاي خوني و تن سنجي نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله شهر اصفهان است.
روش کار: اين مطالعه مقطعي، تحليلي در سال ۱۳۸۶ با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي بر روي ۹۶۲ دانش آموز ۶ تا ۱۸ ساله در اصفهان انجام شد. اطلاعات مربوط به رفتارهاي مرتبط با شيوه زندگي و اجزاي سندرم متابوليک تعيين و ارتباط آنها با خطر وجود کبد چرب غيرالکلي در مدل رگرسيون با روش LASSO (Shrinkage & Selection Operator Least Absolute) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: در مدل رگرسيون نهايي با حذف ۱۲ متغير کم اثر، ۵ متغير موثر شامل روغن مصرفي، دور کمر، شاخص توده بدني و سطح کلسترول خون داراي تاثير مثبت و سن به عنوان يک متغير فرسايشي داراي اثر منفي در احتمال ابتلا به بيماري کبد چرب غيرالکلي شناسايي شدند. در مدل نهايي رابطه بين شاخص توده بدني و اندازه دور کمر با کبد چرب غيرالکلي از نظر آماري معني دار است .(P<0.01)
نتيجه گيري: مطالعه حاضر ضمن تاييد مناسب بدون آزمون رگرسيون LASSO براي مواردي که متغير پاسخ غير خطي باشد و همچنين وقتي که تعداد متغيرهاي پيشگو از حجم نمونه زيادتر باشد، بيانگر ارتباط عادات شيوه زندگي با وجود کبد چرب حتي در سنين کودکي و نوجواني است.