مقاله ارتباط روي سرم با استرس اكسيداتيو، غلظت انسولين و مقاومت به انسولين در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۳۰ تا ۵۴۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط روي سرم با استرس اكسيداتيو، غلظت انسولين و مقاومت به انسولين در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روي
مقاله استرس اکسيداتيو
مقاله انسولين
مقاله ديابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقدير مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عاشورپور مهكامه
جناب آقای / سرکار خانم: رجب اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: سپندي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: متابوليسم روي كه يكي از ريزمغذي هاي ضروري است در بيماري ديابت تغيير مي كند. مطالعه ها نشان داده اند كه بين روي و هر دو نوع ديابت، ديابت نوع ۱ (ديابت وابسته به انسولين) و ديابت نوع ۲ (ديابت غير وابسته به انسولين) ارتباط وجود دارد. هم چنين، افزايش پراكسيداسيون ليپيد در بيماران ديابتي باعث توليد مالون دي آلدئيد(MDA)  مي شود. اين مطالعه با هدف تعيين وجود ارتباط روي سرم با استرس اكسيداتيو (MDA)، غلظت انسولين و مقاومت به انسولين در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲ انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يك مطالعه مقطعي ـ تحليلي است كه در ۴۵ زن ديابتي و ۴۵ زن سالم با محدوده سني ۶۰-۴۵ سال و نمايه توده بدن (BMI) 30-25 كيلوگرم بر متر مربع انجام شد. ميزان قند خون، روي، انسولين، مقاومت به انسولين و MDA سرم در هر دو گروه اندازه گيري شدند. از آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين ها و از ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي همبستگي متغيرها در دو گروه استفاده شد.
يافته ها: در گروه زنان بزرگسال ديابتي بين روي با انسولين سرم (r==-0.06) و مقاومت به انسولين (r=-0.02) ارتباط آماري معني داري مشاهده نشد. هم چنين، بين روي با MDA در گروه زنان بزرگسال ديابتي نيز ارتباط آماري معني داري ديده نشد (r=-0.09).
نتيجه گيري: بين روي سرم با استرس اكسيداتيو، انسولين و مقاومت به انسولين در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع ۲ ارتباط آماري معني داري مشاهده نشد.