مقاله ارتباط سبك هاي هويت با عوامل برانگيزاننده و احساس موفقيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط سبك هاي هويت با عوامل برانگيزاننده و احساس موفقيت
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك هاي هويت
مقاله عوامل برانگيزاننده
مقاله احساس موفقيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برقي مقدم جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: مشرف جوادي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري سيداميراحمد
جناب آقای / سرکار خانم: گروسي فرشي ميرتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر، تعيين ارتباط سبك هاي هويت با عوامل برانگيزاننده و احساس موفقيت در بين پسران نوجوان نخبه رشته هاي فوتبال و كاراته بود. نيز وضعيت متغيرهاي فوق توصيف و مقايسه گرديد. روش: آزمودني ها شامل ۳۵۲ نفر از مسابقات نوجوانان كشوري كاراته و ليگ برتر نوجوانان فوتبال بود. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه هاي وايريش براي تعيين سبك هاي هويت، SMS-6 جهت تعيين عوامل برانگيزاننده و رادسيپ جهت تعيين ميزان احساس موفقيت بود. بيشترين ميانگين سبك هويت، در هردو گروه سبك هويت اطلاعاتي- بيشترين ميزان احساس موفقيت، در هردو گروه آرمان خواه- بيشترين ميانگين عوامل برانگيزاننده، در فوتبال كنترل درون فكني شده و در كاراته انگيزاننده هاي دروني بود. دو گروه در سبك هاي هويت هنجاري و سردرگم اجتنابي و درعوامل بي انگيزه و كنترل بيروني اختلاف معني داري با هم داشتند. ارتباط معني داري بين سبك هاي هويت با برخي از عوامل برانگيزاننده و احساس موفقيت به صورت مثبت و منفي مشاهده گرديد.