مقاله ارتباط سبک فرزند پروري والدين با چاقي کودکان پيش دبستاني شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط سبک فرزند پروري والدين با چاقي کودکان پيش دبستاني شهر مشهد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقي
مقاله سبک فرزندپروري
مقاله کودک پيش دبستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كربندي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: عشقي زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمديان شعرباف حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صفريان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شناسايي چاقي به عنوان بيماري مزمن و چند عاملي، توجه به اين حقيقت را مي طلبد که تلاش براي پيشگيري و مداخلات جامع بيشتر در دوران کودکي مورد نياز است. والدين با فراهم کردن محيط پيرامون کودک و تاثيري که بر روي عادات و رفتارهاي بهداشتي کودکان مي گذارند مي توانند در پيشگيري از چاقي دوران کودکي موثر باشند. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط سبک فرزندپروري والدين با چاقي کودکان پيش دبستاني انجام شده است.
روش تحقيق: در اين مطالعه مورد – شاهدي با نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي تصادفي که در مهد کودک ها و مراکز پيش دبستاني وابسته به بهزيستي مشهد انجام شد، ۷۶ کودک پيش دبستاني چاق به عنوان گروه مورد و ۱۵۲ کودک با وزن طبيعي به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. شاخص توده بدني بيش از صدک ۹۵، کودک چاق محسوب شد. ضمن مصاحبه با مادر اطلاعات فردي و خانوادگي و فرم ثبت سه روزه غذا توسط مادر اخذ گرديد و پرسشنامه سبک فرزند پروري بامريند توسط هر دو والد تکميل شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي تي مستقل، فيشر، همبستگي پيرسون، کاي دو، من ويتني و رگرسيون لوجستيک مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: ميانگين و انحراف معيار نمرات سبک هاي مقتدرانه و مستبدانه و آسان گير مادر در گروه چاق به ترتيب ۳۲٫۴±۳٫۹، ۱۳٫۶±۵٫۳ و ۱۶٫۵±۵٫۳ و در گروه وزن طبيعي به ترتيب ۳۱٫۹±۳٫۲، ۱۴٫۷±۴٫۸ و ۱۵٫۹±۴٫۲ بود. ميانگين نمرات سبک هاي مقتدرانه و مستبدانه و آسان گير پدر در گروه چاق به ترتيب ۳۲٫۲±۳٫۸، ۱۴٫۸±۵٫۸ و ۱۶٫۵±۵٫۳ و در گروه وزن طبيعي به ترتيب ۳۱٫۹±۳٫۲، ۱۴٫۷±۴٫۸و ۱۵٫۷±۴٫۵ بود. ميانگين نمرات سبک هاي فرزندپروري والدين، در دو گروه چاق و وزن طبيعي تفاوت معني داري نداشت (p>0.05). همچنين بين BMI پدر و مادر با BMI کودک ارتباط معني دار بدست آمد (p<0.001).
نتيجه گيري: سبک فرزندپروري والدين با چاقي کودکان ارتباط ندارد. از اين نتايج مي توان به عنوان پايه اي براي پژوهش هاي مداخله اي استفاده نمود.