سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
ناهید کاظمی – کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
ابوذر سوری – کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد ضرونی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
کیومرث هاشمی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:
هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سبک های رهبری مدیران با میزان امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان است است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت پیماشی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان که به صورت رسمی، قراردادی و پیمانی در سال۹۳-۹۴ ۳۹ نفر میباشد. نمونه آماری با جامعه آماری پژوهش برابر می باشد، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از سراسر استان لرستان جمع شدند. به – منظورجمعآوری اطلاعات، ازپرسشنامه استاندارد سبک های رهبری لیکرت و پرسشنامه امنیت شغلی نیسی استفاده شد . دادههای جمعآوری شده از طریق آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین سبک های رهبری مدیران و امنیت شغلی رابطه مثبت و معنی- داری وجود دارد ۰۰۰ p= 0/ و ۹۹۰ r= . بین سبک رهبری آمرانه خیرخواهانه، سبک رهبری مشورتی و – سبک رهبری مشارکتی با امنیت شغلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. اما بین سبک رهبری آمرانه – استعماری با امنیت شغلی رابطه معنی داری یافت نشد. همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که بیش از۰۴ درصد از تغییرات امنیت شغلی به وسیله سبک های رهبری مدیران قابل تبیین و پیشبینی است. با وجود هبستگی های مثبت و معنی دار بین امنیت شغلی و سبک های رهبری آمرانه خیرخواهانه، مشورتی و – مشارکتی، باید اذعان داشت که مقدار آن در ادارات مورد بررسی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، به طوریکه در صورت به کارگیری این روشها توسط مدیر امنیت شغلی کارکنان افزایش می یابد