مقاله ارتباط سطح توجه ماندگار با پتانسيل هاي وابسته به رخداد مغزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط سطح توجه ماندگار با پتانسيل هاي وابسته به رخداد مغزي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون عملکرد پيوسته
مقاله پتانسيل وابسته به رخداد
مقاله توجه ماندگار
مقاله ويژگي هاي شکلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: تهراني دوست مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي بناركي آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط ميان سطح توجه ماندگار و پتانسيل هاي وابسته به رخداد با استفاده از ويژگي هاي شکلي انجام شد. روش: براي سنجش سطح توجه ماندگار آزمون عملکرد پيوسته مورد استفاده قرار گرفت. سيگنال به وسيله دستگاه ثبت ۳۲ کاناله والتر و کلاه الکترود با ۱۹ کانال ثبت شد. براي استخراج پتانسيل هاي وابسته به رخداد، ميانگين سيگنال هاي هر دسته از تحريکات که نسبت به وقوع تحريک از نظر زماني قفل شدهاند، محاسبه گرديد. ۴۰۰ ويژگي شکلي پتانسيل هاي وابسته به رخداد در ۵۱ سوژه محاسبه و همبستگي پيرسون ميان اين ويژگي ها و نتايج آزمون عملکرد پيوسته بررسي شد.
يافته ها: در تمامي سوژه ها قله p3 روي تحريک هدف (X) نسبت به غير هدف به وضوح ديده شد. محاسبه همبستگي نشان داد که ۳۳ ويژگي از ويژگي هاي شکلي استخراج شده ارتبــاط معناداري با سطح توجه ماندگار دارند.
نتيجه گيري: نتايج کيفي حاصل، بر اساس الگوي ادبال، با تحقيقات قبلي در مورد توليد مولفه  p3مطابقت داشت. بيشتر ويژگي هاي داراي ارتباط معنادار با نتيجه آزمون عملکرد پيوسته، مربوط به دامنه و روي پتانسيل هاي وابسته به رخداد نسبي بودند. در مجموع، نتايج بيانگر رابطه مناسب بين آزمون عملکرد و پارامترهايي از سيگنال مغزي در بسياري از نواحي سر مي باشد که از آن ميتوان براي ارزيابي سطح توجه ماندگار استفاده کرد.