مقاله ارتباط سطح سرمي آديپونكتين با پروفايل ليپيد و شاخص هاي آنتروپومتريك در زنان با وزن طبيعي و درجات مختلف چاقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط سطح سرمي آديپونكتين با پروفايل ليپيد و شاخص هاي آنتروپومتريك در زنان با وزن طبيعي و درجات مختلف چاقي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آديپونكتين
مقاله چاقي
مقاله BMI
مقاله ليپيد پروفايل
مقاله شاخص هاي آنتروپومتريك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي نصرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ملکي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ممقاني فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده قربان
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي اصل صالح
جناب آقای / سرکار خانم: قوجازاده مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آديپونکتين، پپتيد مشتق شده از بافت چربي، ارتباط معکوس با آديپوزيتي دارد. در حاليکه تاثير آن روي متابوليسم ليپيد پروفايل در انسان کاملا مطالعه نشده است. لذا اين مطالعه با هدف ارزيابي ارتباط بين آديپونکتين با شاخص هاي آنتروپومتريک و پروفايل ليپيدي در بين زنان با وزن نرمال و درجات مختلف چاقي انجام شد.
روش ها: اين مطالعه روي ۱۲۶ زن در گروه هاي اضافه وزن و درجات مختلف چاق(BMI>25 Kg/m2)  و ۳۳ نفر زن با وزن نرمال (BMI<25 Kg/m2) انجام گرفت. سطوح سرمي آديپونکتين و لپتين با روش ايمنواساي با تعيين شد. سطوح گلوکز و پروفايل ليپيد در حالت ناشتا به ترتيب با روش هاي گلوکز اكسيداز و آنزيماتيک اندازه گيري شدند. براي تعيين اختلاف ميانگين متغيرها، همبستگي بين آديپونکتين با ساير پارامترهاي مورد مطالعه و نشان دادن گرايش تاثيرگذاري اين پارامترها بر روي آديپونکتين در بين گروه ها به ترتيب از آزمون هاي آناليز واريانس يك طرفه، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري استفاده گرديد.
يافته ها: ميانگين غلظت سرمي آديپونکتين با افزايش درجات چاقي به طور معني داري کاهش يافت (P<0.05). اختلاف ميانگين پروفايل ليپيد، متغيرهاي آنتروپومتريک، غلظت سرمي آديپونکتين، غلظت لپتين و گلوکز در بين گروه ها از نظر آماري معني دار بود (P<0.05). همبستگي بين آديپونکتين با نمايه توده بدن (r=-0.321) معکوس و معني داري بود. بين غلظت سرمي آديپونکتين با سطح سرمي لپتين همبستگي يافت نشد (r=-0.115) همبستگي بين آديپونکتين با ليپيد پروفايل منفي و معني دار، در حالي که همبستگي آن با سطح سرمي-HDL کلسترول مستقيم و معني دار بود (r=0.134). نتايج آناليز رگرسيون چند گانه نشان داد که نمايه توده بدن، دور باسن، قد و دور وسط بازو همبستگي معني داري با آديپونکتين دارند (P<0.05). به ترتيب گلوکز و اندازه دور باسن بيشترين و ميزان تري گليسريد و اندازه ضخامت چين پوستي کمترين همبستگي با آديپونکتين را در گروه هاي مورد مطالعه داشتند.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که آديپونکتين برخلاف لپتين همبستگي معکوسي با شاخص هاي آديپوزيتي و پروفايل ليپيدي در زنان داشت؛ بنابراين ممکن است به عنوان يک شاخص در مطالعه بيماري هاي مرتبط با چاقي زنان در نظر گرفته شود.