مقاله ارتباط سطح سرمي متابوليت هاي اکسيد نيتريک و سندرم متابوليک در جامعه شهري ايران: مطالعه قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۶۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط سطح سرمي متابوليت هاي اکسيد نيتريک و سندرم متابوليک در جامعه شهري ايران: مطالعه قند و ليپيد تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابوليک
مقاله اکسيد نيتريک
مقاله ديابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي اصل صالح
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صيدمرادي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: سربخش پروين
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شواهدي وجود دارد که نشان مي دهد توليد بالاي اکسيد نيتريک با اختلالات متابوليک در ارتباط است. هدف از اين مطالعه، تعيين سطح سرمي متابوليت هاي اکسيد نيتريک (NOx) در افراد داراي سندرم متابوليک مي باشد.
روش ها: افراد شرکت کننده در اين مطالعه توصيفي ـ مقطعي، ۳۵۰۵ مرد و زن با دامنه سني ۲۰ تا ۹۴ سال بودند که بين سال هاي ۸۵ تا ۸۶ در فاز ۳ مطالعه قند و ليپيد تهران (TLGS) شرکت کرده بودندTLGS  يک مطالعه آينده نگر به منظور تعيين عوامل خطرساز براي بيماري هاي قلبي – عروقي در تهران است که ۱۵۰۰۵ نفر فرد بالاي ۳ سال از ساکنين منطقه ۱۳ تهران در آن مشارکت دارند. سطح سرمي NOx با استفاده از روش گريس اندازه گيري شد و ارتباط آن با سندرم متابوليک مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ارتباط مستقيمي بين تعداد عوامل خطرساز متابوليک و سطح سرمي NOx در هر دو جنس مشاهده شد (P<0.01). سطح سرميNOx  به طور معني داري در مبتلايان به سندرم متابوليک (۳۰٫۲±۰٫۰۱ در برابر ۲۶٫۱±۰٫۰۲، P<0.001) و ديابت نوع ۲ (۳۲٫۳±۰٫۰۳ در برابر ۲۶٫۷±۰٫۰۱، P<0.001) بالاتر بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه تاييد کننده اين فرضيه است که ممکن است توليد بيش از حد اکسيد نيتريک در سازوکارهاي زمينه ساز حساسيت به انسولين نقش داشته باشد.