مقاله ارتباط سطح سرمي هورمون لپتين با سرطان پاپيلاري تيروئيد در بيماران ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۶۱ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط سطح سرمي هورمون لپتين با سرطان پاپيلاري تيروئيد در بيماران ايراني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پاپيلاري تيروئيد
مقاله لپتين
مقاله تيروکسين
مقاله تيروتروپين
مقاله بيماران ايراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي پريچهره
جناب آقای / سرکار خانم: پويامنش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: ظريف يگانه مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: حقوقي راد لاله
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: لپتين از هورمون هاي بافت چربي است که در کنترل دريافت غذا، مصرف انرژي و تکثير سلولي نقش دارد. ارتباط لپتين با کم کاري، پرکاري و سرطان تيروئيد به تازگي مطرح شده است. از آنجايي که سرطان تيروئيد شايع ترين سرطان غدد درون ريز است، هدف از اين مطالعه بررسي اختلاف سطح لپتين در افراد مبتلا به سرطان تيروئيد با افراد سالم بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، ۸۳ بيمار مبتلا به سرطان پاپيلاري تيروئيد (۳۵ مرد و ۴۸ زن) و ۹۰ فرد سالم (۴۰ مرد و ۵۰ زن) به روش مبتني بر هدف از ارديبهشت ۱۳۸۸ تا ارديبهشت ۱۳۸۹ انتخاب شدند. سطح سرمي تيروکسين، تيروتروپين و لپتين در افراد اندازه گيري شد. با توجه به اثر توده چربي بر لپتين، قد، وزن و BMI نيز محاسبه شد. آزمون T مستقل براي مقايسه متغيرها و نرم افزار آماري SPSS 15 براي پردازش داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني و سطوح تيروکسين و تيروتروپين سرمي در دو گروه اختلاف آماري معناداري نداشت. شاخص توده بدني در زنان از مردان در هر دو گروه بالاتر بود. سطح لپتين در افراد مبتلا به سرطان تيروئيد (مردان: ۴٫۱۰±۳٫۱۷؛ زنان: ۶٫۱۹±۳٫۲۳ng/ml ) در مقايسه با گروه کنترل (مردان: ۲٫۲± ۶٫۵؛ زنان: ۳٫۴ ± ۹٫۶ (ng/ml به طور معني داري بالاتر بود (p<0.05).
نتيجه گيري: سطح لپتين بر سرطان پاپيلاري تيروئيد تاثير دارد. احتمالا مي توان از سطح لپتين به عنوان شاخص کمکي در تشخيص يا تاييد سرطان تيروئيد استفاده نمود.