مقاله ارتباط سطح سرمي CRP نيمه اول بارداري با وقوع زايمان زودرس و کم وزني زمان تولد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۵ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط سطح سرمي CRP نيمه اول بارداري با وقوع زايمان زودرس و کم وزني زمان تولد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CRP
مقاله زايمان زودرس
مقاله کم وزني زمان تولد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم بنائم ليدا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: زايمان زودرس يک عامل مهم مرگ و مير و عوارض طبي نوزاد و جنين است. همچنين کم وزني زمان تولد از عوامل خطر مرگ و مير و ابتلا نوزادان به بيماري هاي مختلف در دوره نوزادي و مراحل بعدي زندگي آن ها مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط CRP نيمه اول بارداري با وقوع زايمان زودرس و کم وزني زمان تولد انجام يافته است.
روش بررسي: در اين مطالعه کوهورت آينده نگر ۴۰۰ نفر خانم باردار که طي سال هاي ۸۷ و ۸۸ به مطب پزشکان متخصص زنان در شهر نور مراجعه مي کردند، مورد مطالعه قرار گرفتند. سطح سرمي CRP آنان در زمان زير ۲۰ هفتگي بارداري اندازه گيري شد و اين افراد تا زمان زايمان پي گيري شدند. ابزار لازم جهت گرد آوري اطلاعات عبارت بودند از: متر، ترازوي استاندارد، پرسشنامه. داده ها توسط نرم افزار آماري SPSS v.15، با روش هاي آزمون کاي دو، آناليز رگرسيون لجستيک و منحني ROC، تجزيه و تحليل شدند.p-value  کمتر از ۰٫۰۵ معنادار در نظر گرفته شد.
يافته ها: در آناليز رگرسيون لجستيک با در نظر گرفتن سن بالاي ۳۵ سال، اشتغال مادر، سابقه زايمان زودرس، سابقه سقط، حاملگي اول، وضعيت اقتصادي نامطلوب و وجود فرد سيگاري در نزديکان، ارتباط معناداري بين سطح CRP و زايمان زودرس يافت شد (p<0.001،  OR=1.24و%۹۵ CI=1.11-1.38 ). سطح موثر CRP (نقطه برش=cut off point) در زايمان زودرس با استفاده از آناليز Roc curve با حساسيت %۸۱ و ويژگي %۶۴، ۳٫۴۵ mg/l بود. در آناليز رگرسيون لجستيک با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي نامطلوب، سابقه زايمان با وزن کم نوزاد، سابقه سقط، تعداد حاملگي، حاملگي اول و وجود فرد سيگاري در نزديکان، ارتباط معناداري بين سطح CRP و کم وزني زمان تولد يافت شد (p<0.005،OR=1.31  و %۹۵ CI=1.08-1.59). سطح موثرCRP  براي کم وزني زمان تولد با استفاده از آناليز Roc curve با حساسيت  %87.5و ويژگي %۷۴،  4.75 mg/lبود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد نشانگر التهابيCRP، مي تواند در شناسايي مادران در معرض خطر زايمان زودرس و کم وزني زمان تولد کمک کننده باشد؛ البته براي اثبات اين رابطه به مطالعات وسيع تري نياز است.