مقاله ارتباط سطوح سرمي دهيدرواپي اندروسترون و دهيدرواپي اندروسترون سولفات با شاخص هاي تن سنجي در زنان با درجه هاي مختلف چاقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۱۰ تا ۵۲۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط سطوح سرمي دهيدرواپي اندروسترون و دهيدرواپي اندروسترون سولفات با شاخص هاي تن سنجي در زنان با درجه هاي مختلف چاقي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقي
مقاله نمايه توده بدن
مقاله دهيدرواپي اندروسترون
مقاله دهيدرواپي اندروسترون سولفات
مقاله شاخص هاي تن سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده قربان
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي نصرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي اصل صالح
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پناه فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دهيدرواپي اندروسترون (DHEA) و دهيدرواپي اندروسترون سولفات (DHEA-S) فراوان ترين استروئيدهاي موجود در سرم انسان هستند. هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط سطوح سرمي دهيدرواپي اندروسترون و دهيدرواپي اندروسترون سولفات با شاخص هاي تن سنجي در زنان داراي درجه هاي مختلف چاقي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، ۳۵ زن با نمايه توده بدن ۱۸٫۵-۲۴٫۹ كيلوگرم بر مترمربع به عنوان گروه داراي وزن طبيعي، ۳۳ زن با نمايه توده بدن ۲۵-۲۹٫۹ داراي اضافه وزن، ۳۶ زن با نمايه توده بدن ۳۰-۳۴٫۹ دچار چاقي درجه ۱، ۳۳ زن با نمايه توده بدن ۳۵-۳۹٫۹ درجه ۲ و ۳۳ زن با نمايه توده بدن بيشتر از ۴۰ كيلوگرم بر مترمربع به عنوان داراي چاقي درجه ۳ بررسي شدند. نمايه توده بدن از تقسيم وزن (كيلوگرم) بر قد (مترمربع) محاسبه شد. سطوح سرمي دهيدرواپي آندروسترون و دهيدرواپي آندروسترون سولفات، هورمون رشد و گلوكز به ترتيب با روش ايمونواسي و گلوكزاكسيداز اندازه گيري شدند.
يافته ها: همبستگي منفي و معني داري بين غلظت سرمي دهيدرواپي اندروسترون و سن در گروه داراي وزن طبيعي (r=-0.45 و P=0.006)، دچار اضافه وزن (r=-0.41 و P=0.01)، چاق درجه ۱ (r=-0.40 و P=0.015)، چاق درجه ۲ (r=-0.39 و P=0.02) و چاق درجه ۳ (r=-0.35 و P=0.04) مشاهده شد. هم چنين، همبستگي منفي و معني داري بين غلظت سرمي دهيدرواپي اندروسترون سولفات و سن در گروههاي داراي اضافه وزن (r=-0.39 و P=0.019)، چاق درجه ۱ (r=-0.45 و P=0.005) و چاق درجه ۲ (r=-0.39 و P=0.02) مشاهده شد. ارتباط مثبت و معني داري بين دهيدرواپي اندروسترون و جثه افراد در گروههاي چاق درجه ۱ و ۲ و ۳ مشاهده شد. ارتباط مثبت و معني داري نيز بين دهيدرواپي آندروسترون سولفات و جثه افراد در گرو ههاي داراي اضافه وزن، چاق درجه ۱ و چاق درجه ۲ مشاهده شد.
نتيجه گيري: سطح سرمي DHEA با افزايش درجه چاقي كاهش اما سطح سرمي DHEA-S افزايش مي يابد.