مقاله ارتباط سلامت رواني و کيفيت زندگي در بيماران سرطاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط سلامت رواني و کيفيت زندگي در بيماران سرطاني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله کيفيت زندگي
مقاله سرطان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني حموله مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکي واحد عزيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان بيماري است که با تغيير شکل غيرطبيعي سلولها و از دست رفتن تمايز سلولي مشخص مي شود. بيماران سرطاني دچار مشکلات جسمي، رواني و اجتماعي زيادي مي شوند که ممکن است اين مشکلات باعث اختلال در روند کيفيت زندگي آنان گردد. به همين منظور پژوهش حاضر با هدف تعيين ارتباط ميان وضعيت سلامت روان و کيفيت زندگي در بيماران سرطاني صورت گرفته است.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي – همبستگي مي باشد. در اين تحقيق ۹۰ بيمار سرطاني مراجعه کننده به بيمارستان شفاي اهواز در سال ۱۳۸۷ به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومي و کيفيت زندگي ۳۶ سوالي (فرم کوتاه) گردآوري شد و با استفاده از محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن، آزمون تي و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: يافته ها نشان داد بسياري از حيطه هاي کيفيت زندگي با سلامت روان همبستگي معني دار دارد. حيطه هاي عملکرد فيزيکي از کيفيت زندگي با ۳ حيطه اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعي و افسردگي همبستگي معني دار نشان داد. حيطه سلامت رواني از کيفيت زندگي تنها با حيطه علايم شبه جسمي از سلامت روان هبستگي معني دارنشان داد (P<0.02) و در نهايت در حيطه عملکرد اجتماعي از کيفيت زندگي با حيطه اختلال در عملکرد اجتماعي از سلامت روان همبستگي معني دار مشاهده شد (P<0.05). همچنين حيطه هاي سلامت روان مثل اضطراب با P=0.006 در زنان بيشتر از مردان و علايم شبه جسمي با P=0.025 در زنان بيشتر از مردان ارتباط معني دار را نشان داده است و از حيطه هاي کيفيت زندگي، عملکرد فيزيکي با P=0.03 در مردان بيشتر از زنان و درد جسمي با P=0.001 در زنان بيشتر از مردان، معني دار مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش، حيطه هاي کيفيت زندگي بيماران سرطاني با حيطه هاي سلامت روان آنها رابطه دارد و سرطان بر جنبه هاي مختلف زندگي بيماران اثر گذاشته است.