مقاله ارتباط سلامت عمومي با کيفيت خواب در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۳۴ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط سلامت عمومي با کيفيت خواب در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت عمومي
مقاله کيفيت خواب
مقاله آرتريت روماتوييد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني حموله مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکي واحد عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاق عشق زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هرچند روش هاي درماني جديدي براي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد مد نظر قرار گرفته است، ولي دستاوردهاي قابل توجهي در درک و درمان مشکلات رواني – اجتماعي و کيفيت خواب اين بيماران حاصل نشده است. هدف پژوهش حاضر تعيين ارتباط سلامت عمومي با کيفيت خواب در مبتلايان به آرتريت روماتوييد بوده است.
روش کار: مطالعه حاضر يک پژوهش مقطعي است. جامعه پژوهش شامل کليه بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد مراجعه کننده به بيمارستان گلستان اهواز در سال ۱۳۸۷ بود که از ميان آن ها ۱۴۰ نفر به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. با بکارگيري پرسشنامه هاي استاندارد سلامت عمومي و کيفيت خواب، داده ها گرد آوري شد و از طريق محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن، آزمون کاي مربع و تي مستقل تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد سلامت عمومي ۱۵٫۷ درصد بيماران مطلوب، ۳۷٫۹ درصد نسبتا مطلوب و ۴۶٫۴ درصد نامطلوب بود. کيفيت خواب ۵۸٫۶ درصد آنان خوب و بقيه کيفيت خواب بدي داشتند. همچنين بين سلامت عمومي باکيفيت خواب بيماران همبستگي معني دار وجود داشت (P=0.001 و r=0.692).
بحث و نتيجه گيري: سلامت عمومي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد مي تواند با کيفيت خواب آنها ارتباط داشته باشد.