مقاله ارتباط سلامت معنوي و كيفيت زندگي در مبتلايان به مولتيپل اسكلروزيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۲۹ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط سلامت معنوي و كيفيت زندگي در مبتلايان به مولتيپل اسكلروزيس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولتيپل اسکلروزيس
مقاله کيفيت زندگي
مقاله معنويت
مقاله مذهب
مقاله سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله بخشيان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپورعلوي مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزي سرور
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سلامت معنوي يكي از مفاهيم بنيادين در بيماري هاي مزمن است، كه با ايجاد معنا و هدف در زندگي به عنوان رويكردي مهم در ارتقا سلامت عمومي و كيفيت زندگي در نظر گرفته مي شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط سلامت معنوي و كيفيت زندگي در مبتلايان به مولتيپل اسكلروزيس مراجعه كننده به انجمن MS ايران طرح ريزي شد.
مواد و روش كار: اين مطالعه همبستگي توصيفي بر روي ۲۳۶ بيمار ۵۷-۲۰ ساله عضو انجمن MS ايران كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند در سال ۱۳۸۷ انجام شد. اطلاعات از طريق پرسشنامه هاي سلامت معنوي و كيفيت زندگي جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها توسط آزمون t مستقل و ضريب همبستگي پيرسون انجام و p£۰٫۰۵ معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: سلامت معنوي در اكثر اين بيماران در حد متوسط (%۹۷/۹) بود. بين سلامت معنوي در بعد مذهبي و كيفيت زندگي در بعد رواني ارتباط معني داري وجود داشت. در بعد وجودي نيز با كيفيت زندگي در هر دو بعد جسمي (p=0.04) و رواني (p£۰٫۰۰۰۱) ارتباط معني داري مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مي توان به ضرورت تقويت بعد معنوي سلامت به عنوان عاملي تاثيرگذار بر كيفيت زندگي در اين بيماران پي برد. اين نكته كليدي در كشوري با باورهاي فكري، فرهنگي و مذهبي مانند ايران مي تواند در طراحي برنامه هاي مراقبتي – درماني براي اين گونه بيماران مفيد و ضروري باشد.