مقاله ارتباط سنجي ميزان رضايتمندي جانبازان از خدمات بهداشتي درماني با مشخصات جمعيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۲۸ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط سنجي ميزان رضايتمندي جانبازان از خدمات بهداشتي درماني با مشخصات جمعيتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت مندي
مقاله جانبازان
مقاله خدمات بهداشتي درماني
مقاله مطالعات مقطعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي مهروز
جناب آقای / سرکار خانم: زارچي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سميعي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: سرهنگي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: متحديان تبريزي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: خمسه فريال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه در ارايه مراقبت هاي، مساله مهمي كه همواره مورد توجه قرار مي گيرد، دستيابي به كيفيت مطلوب ارايه مراقبت و جلب رضايت مراقبت شوندگان است . بررسي رضايت مراجعين به مراكز بهداشتي و درماني از نحوه ارايه خدمات يكي از متداول ترين روش هاي است كه در ارزشيابي اقدامات انجام شده مورد استفاده قرار مي گيرد. اين پ‍‍‍‍ژوهش با هدف تعيين ميزان رضايت جانبازان مراجعه كننده به مراكز درماني بنياد از خدمات بهداشتي درماني انجام شده است.
مواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي مقطعي است كه به منظور ارزيابي وضعيت رضايتمندي جانبازان از خدمات بهداشتي و درماني انجام شده است. در اين پژوهش ۱۳۸ نفر ازجانبازان بطور تصادفي انتخاب و رضايتمندي آنان از خدمات به وسيله پرسشنامه خود ساخته اندازه گيري گرديد.
يافته ها: نتايج حاصل نشان دادكه بيشترين رضايت مربوط به خدمات سرپايي (۸۰درصد)، خدمات بستري (۶۳٫۵ درصد)، خدمات دارويي (۶۳٫۶ درصد )، خدمات توانبخشي (۶۵ درصد) و خدمات تجهيزات پزشكي (۴۳٫۴ درصد) بود. همچنين ارتباط بين ميزان رضايت از خدمات سرپايي و وضعيت تاهل از نظر آماري معني داربود ارتباط بين ميزان رضايت از خدمات بستري و محل سكونت ازنظر آماري معني دار بود و هم چنين ارتباط بين ميزان رضايت از خدمات بستري و نوع آسيب منجر به جانبازي از نظر آماري معني دار بود.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر به طور كلي حاكي از آن است كه ميزان رضايت جانبازان از خدمات سرپايي، بستري و خدمات دارويي بالا است لذا توصيه مي گردد برنامه ريزي دقيق تري نسبت به ساير خدمات بهداشتي درماني به منظور افزايش جلب رضايت جانبازان صورت گيرد.