مقاله ارتباط سندرم متابوليک، پروتئين واکنشي C و بيماري مزمن کليوي در سالمندان آسايشگاه کهريزک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط سندرم متابوليک، پروتئين واکنشي C و بيماري مزمن کليوي در سالمندان آسايشگاه کهريزک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابوليک
مقاله پروتئين واکنشي C
مقاله بيماري مزمن کليوي
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قادرپناهي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري كامراني احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بادامچي زاده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: ميرعارفين مژده
جناب آقای / سرکار خانم: صحاف ربابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در اين مطالعه ارتباط بينابيني ميان پروتئين واکنشي C، سندرم متابوليک و بيماري مزمن کليوي در گروهي از سالمندان ايراني مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، ۱۲۲ سالمند از ميان ۱۲۲۰ سالمند مقيم آسايشگاه خيريه کهريزک با ميانگين سني ۷۳٫۶±۹٫۷۱ مورد مطالعه قرار گرفتند. سندرم متابوليک و بيماري مزمن کليوي به ترتيب بر اساس شاخص هاي برنامه آموزش ملي کلسترول – پانل درماني بزرگسالان III و ميزان فيلتراسيون گلومرولي تخمين زده شده ۶۰< ميلي متر در دقيقه در ۱٫۷۳ متر مربع تعريف شدند. پروتئين واکنشي C³۳ ميلي گرم در دسي ليتر بعنوان پروتئين واکنشي C بالا در نظر گرفته شد.
يافته ها: بيماري مزمن کليوي در نمونه هاي داراي سندرم متابوليک و بدون سندرم متابوليک به ترتيب ۸۲٫۹ و ۵۹٫۳ درصد بود (P<0.006). نمونه هاي داراي سندرم متابوليک و پروتئين واکنشي C بالا نسبت به نمونه هاي بدون سندرم متابوليک و پروتئين واکنشي C پايين، از شانس ۱٫۷۱ برابري بيشتري براي داشتن بيماري مزمن کليوي برخوردار بودند.
نتيجه گيري: سندرم متابوليک عامل خطري براي بيماري مزمن کليوي در جمعيت مسن اين مطالعه بود. همچنين نسبتهاي شانس بيماري مزمن کليوي در حضور پروتئين واکنشي C بالا و سندرم متابوليک، به طور معني داري افزايش يافت.