مقاله ارتباط شاخص توده بدني قبل از بارداري و افزايش وزن دوران بارداري مادر با زايمان زودرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۸۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط شاخص توده بدني قبل از بارداري و افزايش وزن دوران بارداري مادر با زايمان زودرس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان زودرس
مقاله شاخص توده بدن
مقاله افزايش وزن
مقاله بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت اله زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: زايمان زودرس به زايمان قبل از ۳۷ هفته كامل حاملگي اطلاق مي شود. در مطالعات موجود ارتباط BMI  قبل از بارداري و افزايش وزن دوران بارداري با زايمان زودرس به طور متناقض گزارش شده است. مطالعه حاضر به منظور تعيين ارتباط دو عامل فوق با زايمان زودرس صورت گرفت.
مواد و روش کار: پژوهش حاضر بر روي ۵۰۲ زن باردار ۳۵-۱۸ ساله با سن حاملگي ۱۸-۱۴ هفته صورت گرفت. سن حاملگي توسط LMP و سونوگرافي اوايل بارداري و BMI بر اساس وزن قبل از بارداري محاسبه گرديد. سپس پرسشنامه سابقه پزشكي-مامايي تكميل و از نظر وزن گيري دوران بارداري و وقوع زايمان زودرس مورد بررسي قرار گرفتند. درنهايت بر اساس BMI قبل از بارداري و هم چنين افزايش وزن دوران بارداري به سه گروه بيشتر از نرمال، نرمال و كمتر از نرمال تقسيم شدند، سپس هر گروه BMI بر اساس افزايش وزن دوران بارداري خود به سه دسته ديگر تقسيم شد.
يافته ها: در اين پژوهش ميزان وقوع زايمان زودرس در زنان با BMI بيشتر از نرمال و كمتر از نرمال در مقايسه با زنان داراي BMI نرمال، بالاتر بود (p=0.002) بين افزايش وزن دوران بارداري و ميزان بروز زايمان زودرس اختلاف آماري معني دار مشاهده نگرديد (p=0.082) در بررسي تاثير توام افزايش وزن و BMI بر روي زايمان زودرس اختلاف آماري معني داري به دست آمد (p=0.04) كه در واقع ناشي از تاثير BMI بود.
نتيجه گيري: در اين مطالعه بين BMI خارج از محدوده نرمال و زايمان زودرس ارتباط معني داري مشاهده گرديد. لذا ارایه برنامه هاي آموزشي، انجام مشاوره تغذيه و … به زنان واقع در سنين باروري توصيه مي گردد.