مقاله ارتباط شاخص توده بدني مادر قبل از بارداري با پيامدهاي زايمان در زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۵۶ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط شاخص توده بدني مادر قبل از بارداري با پيامدهاي زايمان در زنان نخست زا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص توده بدني
مقاله پيامدهاي زايمان
مقاله زنان نخست زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادرس الهام
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: دانش كجوري مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني آغافاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بارداري يک رويداد طبيعي است که در ۲۰- ۵ درصد موارد سبب بروز عوارض خطرناکي براي مادر و جنين مي گردد. يکي از عوامل خطرساز در دوران بارداري شاخص توده بدني نامطلوب مادر مي باشد. لذا اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط شاخص توده بدني قبل از بارداري با پيامدهاي زايمان در زنان نخست زا انجام شده است.
روش بررسي: پژوهش حاضر، مطالعه همبستگي از نوع پس از وقوع مي باشد. جامعه پژوهش شامل زنان زايمان کرده نخست زا با بارداري تک قلو بودند که حداکثر تا هفته ۱۴ بارداري جهت تشکيل پرونده به مراکز بهداشتي مراجعه کرده بودند. تعداد نمونه پژوهش ۳۰۰ نفر بود که به صورت مستمر انتخاب شدند. داده ها از طريق برگه ثبت اطلاعات گردآوري گرديد.
يافته ها: نتايج آزمون همبستگي پيرسون  نشان داد که بين شاخص توده بدني و طول مرحله اول و دوم ليبر ارتباط معني داري وجود دارد (P=0.007، P=0.01). همچنين با افزايش شاخص توده بدني، ميزان زايمان سزارين افزايش مي يابد، آزمون کاي – دو نيز اختلاف معني داري را بين شاخص توده بدني و نوع زايمان نشان داد (P=0.033). ولي آزمون دقيق فيشر اختلاف معني داري را بين خونريزي غيرطبيعي بعد از زايمان و شاخص توده بدني نشان نداد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش، تدوين برنامه هاي بهداشتي، آموزشي و مشاوره اي قبل از بارداري براي مادران جهت رسيدن به وزن ايده آل ضروري به نظر مي رسد.