مقاله ارتباط شاخص هاي سفالومتريک با موقعيت قدامي – خلفي مولر دايمي اول بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۷۰ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط شاخص هاي سفالومتريک با موقعيت قدامي – خلفي مولر دايمي اول بالا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولر اول فک بالا
مقاله دندان هاي دايمي
مقاله دندان هاي شيري – دايمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ياسايي صغري
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي آزيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: در طبقه بندي مال اکلوژن توسط انگل، مولر بالا بهترين و علمي ترين شاخص تشريحي براي تعيين نوع مال اکلوژن و عامل اين اختلال، فک پايين عنوان شده است.
هدف: مطالعه به منظور تعيين ارتباط شاخص هاي مختلف سفالومتريک با موقعيت قدامي – خلفي مولر دايمي اول فک بالا انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۶ بر روي ۲۵۰ سفالومتري جانبي که به صورت تصادفي قبل از درمان ارتودنسي انتخاب شدند، انجام شد. نمونه ها به دو گروه دندان هاي شيري – دايمي و دندان هاي دايمي تقسيم شدند. سه اندازه گيري زاويه اي و هفت اندازه گيري طولي براي هر سفالومتري محاسبه شد. براي مقايسه موقعيت مولر اول فک بالا در دو گروه از آزمون هاي آماري تي و ضريب همبستگي خطي استفاده شد.
يافته ها: در هيچ يک از دو گروه، رابطه اي بين سن و رابطه دو فک (زاويه
ANB) با موقعيت دندان مولر اول فک بالا مشاهده نشد. در گروه دندان هاي دايمي، همبستگي مثبت معني داري بين موقعيت دندان مولر اول فک بالا و شاخص هاي جارابک (r=0.337Ba-PTM(r=0.727) و طول موثر کام (r=0.262) و همبستگي منفي معني داري با FMA (r=-0.388) و زاويه بازال (۰٫۳۶۳-=r) مشاهده شد. در گروه دندان هاي شيري – دايمي، اين همبستگي قوي با Ba-PTM (r=0.678) و Ba-A (r=0.818) مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، موقعيت قدامي – خلفي مولر اول دايمي فک بالا در گروه دندان هاي شيري – دايمي و دايمي متفاوت بود. به نظر مي رسد موقعيت دندان مولر اول فک بالا در گروه دندان هاي دايمي به الگوي رشدي صورت، عمق صورت و طول فک بالا بستگي دارد.