مقاله ارتباط شاخص هاي عصبي ادراکي و رواني با کمبود کوبالامين و اسيد فوليک در سالمندان شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط شاخص هاي عصبي ادراکي و رواني با کمبود کوبالامين و اسيد فوليک در سالمندان شهر مشهد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله کوبالامين
مقاله فولات
مقاله هموسيستئين
مقاله شاخص هاي عصبي ادراکي و رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معنوي فر ليدا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي كريموي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: نجات شكوهي اميره
جناب آقای / سرکار خانم: شيردل عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: اختلالات عصبي ادراکي و رواني در سالمندان شايع است. در اين مطالعه ارتباط مقادير سرمي کوبالامين، فولات، هموسيستئين با شاخص هاي عصبي ادراکي و رواني مورد بررسي قرار مي گيرد.
روش کار: ۲۸۰ سالمند در بيمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد پذيرش شدند. معاينات فيزيکي و آزمون هاي لازم توسط پزشک بعمل آمد. اسيدفوليک و کوبالامين سرم به روش RIA اندازه گيري شد. براي ۷۸ سالمند که داراي کوبالامين ۱۲۰-۴۵۰ pg/ml و فولات ۱٫۵-۱۳ng/ml بودند، هموسيستئن سرم به روش الايزا اندازه گيري شد. نتايج با spss  تحليل گرديد.
نتايج: بر اساس هموسيستئين
>15 mmol/l، نقطه برش براي کمبود کوبالامين و فولات سرم بترتيب <330pg/ml و <6.5 ng/ml بود. بين کوبالامين و فولات، ارتباط معني داري وجود داشت (p<0.001). هموسيستئن ارتباط عکس با کوبالامين (p<0.001) و فولات (p=0.044) داشت. مطالعه ما نشان داد که کوبالامين و فولات و هموسيستئن سرم با شاخص هاي ادراکي عصبي و رواني ارتباط معني دار ندارد به جز در مورد هموسيستئن با رفلکس هاي تاندوني عمقي (p=0.045). در سالمندان دچار دمانس، هموسيستئين سرم بالا بود.
نتيجه گيري: با نتايج اين مطالعه و نتايج ضد و نقيض در ساير مطالعات، بنظر مي رسد که بايد در روش هاي ارزيابي اختلالات عصبي ادراکي و رواني تجديد نظر گردد. چنانچه بين شاخص هاي آزمايشگاهي و اختلالات عصبي ادراکي رواني ارتباط معني دار بدست آيد، مي توان با غربالگري دوره اي سالمند از نظر هموسيستئين يا کوبالامين و اسيد فوليک از بروز اين اختلالات پيشگيري نمود.