سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فاطمه حسن پور – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
حسین خادمی – دکترای جغرافیا برنامه ریزی روستایی وریاست دانشگاه پیام نور رضوانشهر صدوق یزد

چکیده:
در عصر حاضر صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت جهان امروز و یکی از ارکان توسعه پایدار معرفی می شود.امروزه پایداری به عنوان بخش اساسی از نظم جدید جهانی شناخته می شود. گردشگری در مفهوم پایداری، دربرگیرنده پردازشمعنایی خاص خود است. زایش این مفهوم در ادبیات گردشگری، حاصل تلاش درجهت دستیابی به پایداری در تمامی زمینههای توسعه است. در سالهای اخیر مفهوم توسعه پایدار مورد تاکید و توجه صاحب نظران و مسولین قرار گرفته است زیرااین مفهوم مبتنی برحفظ استانداردهای سطح زندگی آینده است نسبت به آنچه که تا امروز از آن برخورداریم. توسعه پایدارگردشگری نوعی از گردشگری است که به مدیریت تمام منابع منجر گردد و نیاز گردشگران فعلی و جامعه میزبان را بدون به خطر انداختن نسل آینده تامین گرداند. هدف اصلی دراین پژوهش بسط معنایی گردشگری پایدار پیرامون ارائه روش هایمنطقی در بهره گیری از منابع طبیعی و انسانی و ممانعت از به کارگیری غیر علمی این منابع می باشد.در این مقاله نیز با توجه به اهمیت موضوع ، سعی شده است که ضمن تعریف مفاهیم گردشگری و توسعه پایدار به بررسی نقش گردشگری بهعنوان یکی از راهکارهای توسعه پایدار پرداخته شود. این مقاله از طریق مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای انجام گرفته است.وبه مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار و گردشگری پایدار میپردازد. در نتیجه گردشگری پایدار باید با سیاست مشخص و مدونی به اجرا در آید تا بتواند حرکت امید بخشی را در توسعه همه جانبه فضاهای جغرافیایی تضمین کند که هماهنگ کننده اهداف و راهکارهای عملی می باشدمفهوم پایداری در ادبیات گردشگری حاصل تلاش در دستیابی به توسعه پایدار در تمامی زمینه های توسعه می باشد.