مقاله ارتباط عفونت نهفته هپاتيت B با چند شكليهاي ژني موجود در اگزون ۹ ژن گيرنده ويتامين D که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط عفونت نهفته هپاتيت B با چند شكليهاي ژني موجود در اگزون ۹ ژن گيرنده ويتامين D
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتيت B
مقاله ژن گيرنده ويتامين D
مقاله چند شكلي ژني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي عرب آبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پورفتح اله علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: حسن شاهي راويز غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني محمدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در طي عفونت نهفته هپاتيت B سيستم ايمني بيمار قادر به پاكسازي كامل ويروس از بدن نمي باشد. در اين بيماران قسمتي از پاسخ ايمني عليه اين ويروس دچار نقص مي شود كه تفاوتهاي ژنتيكي و ايمونولوژيكي نيز در اين امر دخيل مي باشد. با توجه به اثر تنظيم كنندگي ويتامين D3 بر سيستم ايمني، بررسي تفاوتهاي ژنتيكي در ژن گيرنده اين ويتامين به درك بهتر بيماري كمك شاياني مي كند. لذا در اين مطالعه بررسي چند شكلي ژني موجود در اگزون ۹ ژن گيرنده ويتامين (VDR) D در بيماران مبتلا به عفونت نهفته هپاتيت B انجام شد.
مواد و روشها: در اين مطالعه آزمايشگاهي ابتدا ۳۷۰۰ پلاسما از نظر anti-HBc مورد آزمايش قرار گرفتند سپس نمونه هاي HBsAg منفي و anti-HBc مثبت از نظر وجود HBV-DNA با روش PCR مورد بررسي قرار گرفتند. در ادامه ۵۷ فرد مبتلا به عفونت نهفته هپاتيت  B(HBsAg منفي،anti-HBc  مثبت و HBV-DNA مثبت) و ۱۰۰ فرد سالم (HBsAg  منفي،anti-HBc  مثبت و HBV-DNA منفي) از نظر چند شكليهاي ژني موجود در اگزون ۹ ژن VDR با تكنيك PCR-RFLP  مورد بررسي و مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج ما نشان داد كه ۵۷ نفر از ۳۷۰۰ اهداكننده مورد بررسي مبتلا به عفونت نهفته هپاتيت B بودند. با بررسي افراد مبتلا به عفونت نهفته هپاتيت B و سالم مشخص شد كه ۲ نفر (%۳٫۵) از بيماران و ۱۸ نفر (%۱۸) از افراد سالم داراي آلل T/T در اين ناحيه مي باشند كه بررسي هاي آماري اين تفاوت از نظر آماري معني دار مي باشد (P<0.049). در مورد دو آلل ديگر (T/t و t/t) بين دو گروه بيمار و سالم تفاوتي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه شايد آلل TT موجود در اگزون ۹ ژن VDR با عدم توانايي سيستم ايمني در ريشه كني بيماري هپاتيت B در بيماران مبتلا به عفونت نهفته هپاتيت B در ارتباط است.