مقاله ارتباط عوامل اقتصادي- اجتماعي با انسداد عروق كرونر در افراد كمتر از ۴۵ سال، بيمارستان قلب شهيد رجايي: مطالعه مورد- شاهدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط عوامل اقتصادي- اجتماعي با انسداد عروق كرونر در افراد كمتر از ۴۵ سال، بيمارستان قلب شهيد رجايي: مطالعه مورد- شاهدي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل اقتصادي- اجتماعي
مقاله بيماري انسداد عروق كرونر
مقاله مطالعه مورد- شاهدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: برات آنا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: اکبري ساري علي
جناب آقای / سرکار خانم: عقبايي حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات قبلي نشان داده ا ند که وضعيت اقتصادي-اجتماعي افراد با خطر ناتواني و مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي- عروقي ارتباط تنگاتنگي دارد. مطالعه حاضر به  منظور تعيين عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر بر بيماري انسداد عروق کرونر در افراد کمتر از ۴۵ سال در بيمارستان قلب شهيد رجايي صورت گرفت.
روش کار: در اين مطالعه مورد- شاهدي ۱۰۰بيمار زير ۴۵ سال مبتلا به انسداد عروق کرونر بستري شده در بيمارستان قلب شهيد رجايي تهران طي نيمه دوم سال۱۳۸۶ و نيمه اول سال ۱۳۸۷ با ۱۰۰ شاهد همسان شده از نظر سن و جنس از ميان همراهان بيماران مادرزادي سرپايي يا بستري در همان بيمارستان مقايسه شدند. جهت برآورد خطر عواملي چون سطح تحصيلات، وضعيت اشتغال، گروه درآمدي، انزواي اجتماعي، حمايت اجتماعي، استرس، فعاليت فيزيکي، وضعيت تغذيه، استعمال دخانيات و موارد مشابه از شانس نسبي و حدود اطمينان ۹۵% استفاده گرديد. جهت مقايسه ميانگين ها از آزمون تي- تست و براي برآورد ميزان اثرات متغيرهاي موثر مورد بررسي در حضور يکديگر از رگرسيون لجستيک چندگانه استفاده شد.
نتايج: ميانگين سني بيماران ۲/۴۱ سال و ۸۵% آنها مرد بودند. استعمال دخانيات با برتری نسبي(Odds Ratio) (95% CI=3.7-14.2) 7.2 با افزايش خطر انسداد عروق کرونر همراه بود. هم چنين معلوم شد که تحصيلات ديپلم و بالاتر با برتری نسبي (۹۵% CI=1.9-7.9) 3.9 و مصرف حداقل ۷ وعده ميوه و سبزي در هفته با برتری نسبي (۹۵% CI=1.01-7.4) 7.2 نقش حفاظتي را به دنبال دارند. نوع شغل، درجه شغلي و ميزان فعاليت فيزيکي رابطه معني داري را با بيماري مورد بررسي نشان دادند. ميانگين شاخص توده بدني نيز در هر دو گروه متفاوت بود. ارتباط معني داري بين ميزان استرس، حمايت اجتماعي، انزواي اجتماعي و گروه درآمدي با بيماري انسداد عروق کرونر مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: استعمال دخانيات، سطح تحصيلات و مصرف ميوه ها و سبزيجات به عنوان مهمترين عوامل اقتصادي- اجتماعي بيماري انسداد عروق کرونر معرفي شدند. لذا سياستگذاري و برنامه ريزي در سطوح بالاي سازماني، جهت بهبود وضعيت اقتصادي- اجتماعي افراد جامعه خصوصا افراد کمتر از ۴۵ سال ضروري به نظر مي رسد.