مقاله ارتباط عوامل انگيزشي – بهداشتي و تحليل رفتگي شغلي كارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط عوامل انگيزشي – بهداشتي و تحليل رفتگي شغلي كارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عامل انگيزشي
مقاله عامل بهداشتي
مقاله تحليل رفتگي شغلي
مقاله كارشناس تربيت بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف بررسي ارتباط عوامل انگيزشي – بهداشتي و تحليل رفتگي شغلي كارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي تهران به روش توصيفي و به شكل ميداني انجام گرفته است. به اين منظور، كارشناسان تربيت بدني يازده دانشگاه به پرسشنامه هاي عوامل انگيزشي – بهداشتي دانت و همكاران (۱۹۹۶) و تحليل رفتگي شغلي هازل و مسلش (۱۹۷۷) پاسخ دادند. از مجموع ۷۷ پرسشنامه ارسالي، اطلاعات ۶۸ پرسشنامه برگشتي با استفاده از آزمون هاي t مستقل، ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه بين عامل انگيزشي و فرسودگي عاطفي (P£۰٫۰۱،  (r=-0.363همبستگي معكوس و معني داري وجود دارد. بين عامل بهداشتي و فرسودگي عاطفي ارتباط معني داري وجود ندارد. بين كاهش بازده عملكرد و عوامل انگيزشي (P£۰٫۰۱،(r=-0.454  و بهداشتي (P£۰٫۰۱، (r=-0.314 همبستگي معكوس و معني داري وجود دارد. بين تهي شدن از ويژگي هاي شخصي و عوامل انگيزشي و بهداشتي ارتباط معني داري وجود ندارد. نتايج اين تحقيق، از يك سو در توسعه آگاهي مديران و ايجاد زمينه براي برنامه ريزي در جهت بهبود سطح انگيزش و از سويي ديگر در كاهش تحليل رفتگي كارشناسان موثر خواهد بود.